หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-SHB-1-013ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าISCO 9321 คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด การประกอบสินค้าตามขั้นตอน และการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10613.01 เปิดหีบห่อสินค้าหลังการขนย้าย 1.หีบห่อสินค้ามีการตรวจสอบความเสียหายก่อนเปิดอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.01.01 78574
10613.01 เปิดหีบห่อสินค้าหลังการขนย้าย 2. หีบห่อสินค้าถูกเปิดอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.01.02 78575
10613.01 เปิดหีบห่อสินค้าหลังการขนย้าย 3. เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดหีบห่อมีการบันทึก และส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.01.03 78576
10613.02 ประกอบสินค้าหลังการขนย้าย 1.ชิ้นส่วนสินค้าได้รับการตรวจนับถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.02.01 78577
10613.02 ประกอบสินค้าหลังการขนย้าย 2. สินค้าส่วนต่าง ๆถูกประกอบตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.02.02 78578
10613.02 ประกอบสินค้าหลังการขนย้าย 3.สินค้าที่ประกอบเสร็จได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.02.03 78579
10613.03 จัดวางสินค้าหลังการขนย้าย 1. ข้อมูลสินค้าสถานที่จัดวาง มีการเตรียมการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.03.01 78580
10613.03 จัดวางสินค้าหลังการขนย้าย 2.สินค้ามีการจัดวางตามตำแหน่งที่กำหนดอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.03.02 78581
10613.03 จัดวางสินค้าหลังการขนย้าย 3. สินค้ามีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด 10613.03.03 78582

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด   2. ปฏิบัติการประกอบสินค้าตามขั้นตอน    3. ปฏิบัติการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการเปิดหีบห่อสินค้า   2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการประกอบสินค้าแต่ละชนิด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนดโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    การจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการเปิดห่อสินค้าตามข้อกำหนด การประกอบสินค้าตามขั้นตอน การจัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การเปิดห่อสินค้า จะต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนเปิดหีบห่อสินค้า พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการเปิดหีบห่อและการส่งมอบเอกสารการเปิดหีบห่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

    2. การประกอบสินค้า จะต้องตรวจนับชิ้นส่วนสินค้าตามจำนวนของสินค้าที่ได้ถอดประกอบ และดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ประกอบเสร็จได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

    3. การจัดวางสินค้าตามตำแหน่ง จะต้องจัดเตรียมข้อมูลของสินค้าและสถานที่ที่ใช้ในการจัดวาง เพื่อจะได้วางตามตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

    4. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

       2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

       ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ