หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-SHB-1-011ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้าISCO 9333 คนงานขนถ่ายสินค้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าในแนวราบ และการขนสินค้าในแนวดิ่ง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10611.01 ขนย้ายสินค้าในแนวราบ 1.อุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าในแนวราบถูกใช้งาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.01.01 78562
10611.01 ขนย้ายสินค้าในแนวราบ 2.ดำเนินการขนย้ายสินค้าในแนวราบได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.01.02 78563
10611.01 ขนย้ายสินค้าในแนวราบ 3.อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าในแนวราบ ถูกใช้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.01.03 78564
10611.02 ขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง 1.อุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่งถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.02.01 78565
10611.02 ขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง 2. ดำเนินการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.02.02 78566
10611.02 ขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง 3.อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง ถูกใช้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด 10611.02.03 78567

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าในแนวราบ   2. ปฏิบัติการขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้าย   2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน   3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการยกสิ่งของ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   2. เอกสารการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

    การขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าในแนวราบ การขนสินค้าในแนวดิ่ง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การขนย้ายสินค้าในแนวราบ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น ล้อเลื่อน รถเข็น วิธีการขนย้าย เช่น การใช้ลิฟต์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว ในการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

    2. การขนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้าย เช่น รอก เชือก และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวในการขนย้ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

    3. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

      1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

      2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

     2. แบบประเมินผลโดยวิธีการสาธิตการปฏิบัติงาน

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ