หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความพึงพอใจของลูกค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-6-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความพึงพอใจของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13131 จัดทำการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 1.ระบบการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการจัดทำตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13131.01 76491
13131 จัดทำการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 2.การเฝ้าระวังเพื่อรับรู้ข้อมูลความคาดหวังของลูกค้าจากแหล่งต่างๆได้รับการจัดทำตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13131.02 76492
13131 จัดทำการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า 3.วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้รับการจัดทำตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13131.03 76493
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1.ข้อมูลเอกสารได้รับการจัดเตรียมและตรวจสอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13132.01 76494
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 2. เอกสารที่สำคัญได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด 13132.02 76495
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 3. เอกสารที่สำคัญได้รับการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด 13132.03 76496
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1.การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ได้รับการจัดการตามข้อกำหนดของการให้บริการ 13132.04 76497
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 2.การเฝ้าระวังและวัดบริการ ได้รับการจัดการตามขั้นตอนและแผนงานที่กำหนดไว้ 13132.05 76498
13132 ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 3.การบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจ การเฝ้าระวังและการวัดได้รับการจัดทำตามข้อกำหนด 13132.06 76499
13133 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า 1.ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13133.01 76500
13133 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า 2.การติดตามผลการแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าในภายหลังได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13133.02 76501
13133 แก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า 3.การบันทึกปัญหา ข้อร้องเรียน และผลการปฏิบัติได้รับการจัดทำอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13133.03 76502
13134 จัดทำการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า 1.มาตรการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้าได้รับการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13134.01 76503
13134 จัดทำการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า 2.ควบคุมการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13134.02 76504
13134 จัดทำการป้องกันปัญหาการบริการลูกค้า 3.รายงานการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ได้รับการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13134.03 76505

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ