หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนกระบวนการให้บริการ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-6-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนกระบวนการให้บริการ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13081 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการ 1.ข้อกำหนดที่ต้องระบุเกี่ยวกับการให้บริการได้รับการกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน 13081.01 76432
13081 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการ 2.ข้อกำหนดที่ไม่ได้ระบุแต่จำเป็นสำหรับการบริการได้รับการกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน 13081.02 76433
13081 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการ 3.ข้อกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน 13081.03 76434
13081 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการ 4.ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กำหนดโดยองค์กร ได้รับการกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน 13081.04 76435
13082 กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 1.เอกสารที่ใช้วางแผนงานและการควบคุมกระบวนการ ได้รับการกำหนดได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามขอกำหนดในการให้บริการ 13082.01 76436
13082 กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 2.เอกสารและบันทึกที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ และระเบียบปฏิบัติได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13082.02 76437
13082 กำหนดเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 3.บันทึกเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13082.03 76438
13083 ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 1.เอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13083.01 76439
13083 ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 2.เอกสารฉบับที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดเตรียมไว้ ณ จุดปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด 13083.02 76440
13083 ควบคุมเอกสารที่ใช้ในกระบวนการให้บริการ 3.เอกสารจากภายนอก ได้รับการระบุ ชี้บ่งและควบคุมการเผยแพร่อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานที่กำหนด 13083.03 76441
13084 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการ 1.ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริการ สุขลักษณะ และความปลอดภัยได้รับการจัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 13084.01 76442
13084 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการ 2.การควบคุมการบริการ สุขลักษณะ และความปลอดภัยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 13084.02 76443
13084 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการ 3.การรักษาสินค้าของลูกค้าได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 13084.03 76444
13084 กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมกระบวนการให้บริการ 4.การควบคุมเครื่องมือเฝ้าระวังและการวัดได้รับการจัดการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 13084.04 76445
13085 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการ 1.ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ได้รับการจัดหาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 13085.01 76446
13085 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการ 2.ทรัพยากรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการได้รับการจัดหาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 13085.02 76447
13085 จัดการทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการ 3.การปรับปรุง พัฒนาทรัพยากรที่ใช้ดำเนินกระบวนการให้บริการได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 13085.03 76448
13086 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการ 1.เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการได้รับการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13086.01 76449
13086 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการ 2.การประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการได้รับการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดในการให้บริการ 13086.02 76450
13086 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการ 3.การปรับปรุงผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วนตามผลการประเมิน 13086.03 76451

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ