หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารต้นทุนในคลังสินค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-IDOW-179A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารต้นทุนในคลังสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11151 วางแผนต้นทุนในคลังสินค้า 1.แผนลดต้นทุนในคลังสินค้ามีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11151.01 76223
11151 วางแผนต้นทุนในคลังสินค้า 2. การลดต้นทุนในคลังสินค้ามีการวางแผนลดปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนดูแลสินค้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11151.02 76224
11151 วางแผนต้นทุนในคลังสินค้า 3.แผนลดต้นทุนในคลังสินค้ามีการตรวจสอบแผนลดต้นทุนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11151.03 76225
11152 ควบคุมต้นทุนในคลังสินค้า 1.การลดต้นทุนในคลังสินค้ามีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11152.01 76226
11152 ควบคุมต้นทุนในคลังสินค้า 2.การลดต้นทุนในคลังสินค้ามีการประเมิน ตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11152.02 76227
11152 ควบคุมต้นทุนในคลังสินค้า 3.รายงานการลดต้นทุนในคลังสินค้าถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11152.03 76228
11153 ปรับปรุงแผนต้นทุนในคลังสินค้า 1.แผนปรับปรุงต้นทุนในคลังสินค้าถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 11153.01 76229
11153 ปรับปรุงแผนต้นทุนในคลังสินค้า 2.แผนปรับปรุงต้นทุนในคลังสินค้าถูกควบคุมให้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 11153.02 76230
11153 ปรับปรุงแผนต้นทุนในคลังสินค้า 3.แผนปรับปรุงต้นทุนในคลังสินค้าได้รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 11153.03 76231

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ