หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจรักษาสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-3-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจรักษาสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็น

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13061 จัดทำเครื่องหมายชี้บ่งสินค้า 1.สินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการตรวจสอบประเภทของสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 13061.01 76420
13061 จัดทำเครื่องหมายชี้บ่งสินค้า 2.เครื่องหมายชี้บ่งสินค้าได้ถูกจัดทำในพื้นที่คลังสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13061.02 76421
13061 จัดทำเครื่องหมายชี้บ่งสินค้า 3.เครื่องหมายชี้บ่งสินค้าได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 13061.03 76422
13062 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าและจ่ายออก 1. สินค้าที่รับเข้าและจ่ายออกได้ถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเอกสารสินค้า 13062.01 76423
13062 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าและจ่ายออก 2. เอกสารการรับและจ่ายสินค้าได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 13062.02 76424
13062 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าและจ่ายออก 3. การบันทึกการรับและจ่ายสินค้าได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 13062.03 76425
13063 ตรวจสอบการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็น 1. สินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นได้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 13063.01 76426
13063 ตรวจสอบการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็น 2. สินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการตรวจคุณภาพสินค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสินค้า 13063.02 76427

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ