หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-3-014ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าตามมาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
13021 จัดทำความสะอาดและสุขาภิบาลในคลังสินค้าห้องเย็น 1. อุปกรณ์ทำความสะอาดและสุขาภิบาลในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13021.01 76375
13021 จัดทำความสะอาดและสุขาภิบาลในคลังสินค้าห้องเย็น 2. คลังสินค้าห้องเย็นได้ถูกทำความสะอาดตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 13021.02 76376
13021 จัดทำความสะอาดและสุขาภิบาลในคลังสินค้าห้องเย็น 3. คลังสินค้าห้องเย็นได้รับการตรวจสอบระบบการสุขาภิบาลตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง 13021.03 76377
13022 ใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็น 1. เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13022.01 76378
13022 ใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็น 2. เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็นใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด 13022.02 76379
13022 ใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็น 3. เครื่องมือป้องกันอันตรายในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการบำรุงรักษาและจัดเก็บอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 13022.03 76380
13023 ปฏิบัติตามแผนความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินได้รับการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13023.01 76381
13023 ปฏิบัติตามแผนความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 2. แผนการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินได้รับการฝึกซ้อมตามข้อกำหนดในแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13023.02 76382
13024 จัดการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้า 1. การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นมีการกำหนดแผนความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13024.01 76383
13024 จัดการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นมีการควบคุมความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 13024.02 76384
13024 จัดการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้า 3. การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13024.03 76385
13025 ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าห้องเย็น 1. อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13025.01 76386
13025 ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าห้องเย็น 2. คลังสินค้าห้องเย็นได้รับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน 13025.02 76387
13026 ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน 1. ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการวิเคราะห์ตามข้อชี้บ่งอันตรายอย่างถูกต้องและครบถ้วน 13026.01 76388
13026 ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน 2. ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานในคลังสินค้าห้องเย็นได้รับการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน 13026.02 76389
13026 ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน 3. ความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานในคลังสินค้าห้องเย็นได้จัดทำรายงานความเสี่ยงอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 13026.03 76390

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ