หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารบุคลากรในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-6-028ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารบุคลากรในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
42081 วางแผนอัตรากำลังในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1.ความต้องการบุคลากรในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการรวบรวมวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผน 42081.01 73475
42081 วางแผนอัตรากำลังในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. แผนอัตรากำลังในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน 42081.02 73476
42082 พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1.แผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน้าที่มีการจัดทำอย่างมีประสิทธิภาพ 42082.01 73477
42082 พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2.แผนการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณ 42082.02 73478
42083 ประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1เกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการกำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณ 42083.01 73479
42083 ประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2 การประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด 42083.02 73480

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนอัตรากำลังในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2. ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการในการทำงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ปฏิบัติการประเมินผลงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การวางแผนอัตรากำลัง

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   1. การวางแผนอัตรากำลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

   3. การรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวางแผนอัตรากำลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในการจัดทำวางแผนต้องรวบรวมวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรในธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ แผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

   2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน้าที่ ประกอบด้วย ตารางติดตามการดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณ

   3. การรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งคุณภาพและปริมาณ ตารางติดตามการประเมินผลงานของบุคลากรในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

3. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบอัตนัย

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. แฟ้มสะสมงาน

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
ยินดีต้อนรับ