หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FFD-6-027ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้บริหารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ วางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
42071 วางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการรวบรวมวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้วางแผน 42071.01 73469
42071 วางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. แผนการบริหารคุณภาพบริการและตัวชี้วัดคุณภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการจัดทำขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร 42071.02 73470
42072 ติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. คุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่ละรายมีการประเมินและวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กร 42072.01 73471
42072 ติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. รายงานการประเมินผลคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแต่ละรายมีการจัดทำจัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องตามแผนดำเนินการ 42072.02 73472
42073 กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. รายงานการประเมินผลคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการนำมากำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการ 42073.01 73473
42073 กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. แนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการติดตามการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 42073.02 73474

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2. ปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ปฏิบัติการกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

2. การวางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

4. มาตรฐานการบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น ISO 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ

   3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้

   4. แฟ้มสะสมผลงาน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำในการประเมิน

   1. การวางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. การติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   3. การกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การวางแผนการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยกำหนดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม แนวโน้มธุรกิจขนส่ง เพื่อนำไปใช้วางแผนการบริหารคุณภาพบริการและตัวชี้วัดคุณภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร

    2. การติดตามประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยรายงานการประเมินและวิเคราะห์คุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กร การจัดเก็บและตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

    3. การกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยรายงานการประเมินผลคุณภาพบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการจากรายงานประเมินผล ตารางการติดตามการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

   1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

   3. แบบสังเกตพฤติกรรม

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากแฟ้มสะสมแสดงผลงาน

  3. แบบสังเกตพฤติกรรม

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
ยินดีต้อนรับ