หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ TEX-ZZZ-2-045ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถัก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO รหัส 8152 ผู้ควบคุมเครื่องจักรทอผ้าและเครื่องจักรนิต6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้จะอธิบายทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตผ้าถักโดยการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก และการจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถักได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพผลิตวัสดุสิ่งทอ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1022201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 1 เลือกวัตถุดิบได้ตรงตามใบสั่งผลิต 1022201.01
1022201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 2 จัดทำใบเบิกวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 1022201.02
1022201 เตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 3 จัดทำรายงานการเตรียมวัตถุดิบได้ครบถ้วนตามใบสั่งผลิต 1022201.03
1022202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 1 ระบุวัตถุดิบได้ตรงกับชนิดของผ้าถักที่ต้องการผลิต 1022202.01
1022202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 2 ระบุจำนวนวัตถุดิบตามใบสั่งผลิต 1022202.02
1022202 ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก 3 คัดแยกวัตถุดิบบกพร่องออกจากกระบวนการผลิต 1022202.03
1022203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก 1 ระบุข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต 1022203.01
1022203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก 2 ระบุเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการผลิตผ้าถักได้ถูกต้องตามข้อมูลการผลิตผ้าถัก 1022203.02
1022203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก 3 บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าถัก 1022203.03
1022203 จัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก 4 นำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการผลิตผ้าถักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ 1022203.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เส้นใย เส้นด้าย ผ้า

2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

3. การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก

4. รู้สัญลักษณ์การแยกประเภทของวัตถุดิบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

               1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

               2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

               1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม

               2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

               ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก และ การจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก

(ง) วิธีการประเมิน

               พิจารณาตามหลักฐานปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถัก การตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักและจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถัก

          (ก) คำแนะนำ

                    1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักได้

                    2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการผลิตผ้าถักได้

                    3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำข้อมูลการผลิตผ้าถักได้

          (ข) คำอธิบายรายละเอียด

                    1. ข้อมูลที่จำเป็นในการผลิตผ้าถัก ประกอบด้วย

                          ข้อมูลด้านวัตถุดิบ

                             - ชนิดของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย  ลินิน  โพลีเอสเตอร์  ไนลอน เป็นต้น

                             - ข้อมูลจำเพาะของวัตถุดิบ อาทิเช่น ส่วนผสมของวัตถุดิบ  เบอร์ด้าย  จำนวนเกลียวของเส้นด้าย ทิศทางเกลียวของเส้นด้าย สี เป็นต้น

                             - ส่วนผสมของวัตถุดิบ อาทิเช่น ฝ้าย 50% ผสมกับโพลีเอสเตอร์ 50% เป็นต้น

                          ข้อมูลของเส้นด้าย

                             - เบอร์ด้าย อาทิเช่น Ne 30  Ne 40  50 dtex  120 dtex เป็นต้น

                             - จำนวนเกลียวของเส้นด้าย อาทิเช่น 20 TPI  16 TPI เป็นต้น

                             - ทิศทางเกลียวของเส้นด้าย ประกอบด้วย เกลียว S  เกลียว Z

                             - ลักษณะของเส้นด้าย อาทิเช่น single yarn, ply yarn, cable yarn เป็นต้น

                             - รหัสสีเส้นด้าย

                          ข้อมูลของเครื่องจักร

                             - ชนิดของเครื่องจักร

                             - จำนวนเข็ม/นิ้ว

                             - ชุด CAM

                             - ความยาวห่วง

                             - จำนวนอุปกรณ์ป้อนเส้นด้าย

                             - หน้ากว้างของเครื่อง

                          ข้อมูลความต้องการของลูกค้า

                             - จำนวนที่ต้องการผลิต

                             - การนำไปใช้ อาทิเช่น ผ้าสำหรับเครื่องนุ่งห่ม  ผ้าสำหรับงานเคหะสิ่งทอ เป็นต้น

                             - น้ำหนักต่อหน่วย อาทิเช่น 1gm/m2

                             - หน้ากว้างผ้า

                             - โครงสร้างผ้า

                             - Delivery Time

                             - กระบวนการผลิต อาทิเช่น ring, open-end เป็นต้น

                    2. เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้าถัก อาทิเช่น

                        สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถักผ้า คือเครื่องหมายแทนห่วง (Stitch Notation) มี 4 แบบ คือ

                             2.1 Verbal Notation เป็นการใช้ชื่อโครงสร้างโดยไม่ต้องเขียนโครงสร้างหรือการออกแบบอื่นๆ เช่น 1 × 1 Rib, Interlock ซึ่งเป็นโครงสร้างมี่ม่สลับซับซ้อน

                             2.2 Graphic Notation เป็นการร่างขึ้นมาก่อนในรูปแบบที่กำหนดอย่างง่าย

                             2.3 Symbolic Notation เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลักษณะของห่วง นิยมใช้ในโครงสร้าง Single Knit ที่เป็นโครงสร้างสลับซับซ้อน แต่ไม่นิยมใช้ในโครงสร้าง Double Knit เพราะมัความยุ่งยากกว่า Symboloic Notation มีสัญลักษณ์แทนห่วงแบบต่างๆ ดังนี้                    3. การบันทึกข้อมูลหมายถึงเพื่อจัดทำประวัติการผลิตผ้าถัก ประกอบด้วย วันที่ผลิต  เลขที่ใบสั่งผลิต  เบอร์ผ้า  เบอร์เครื่อง  จำนวนเข็ม  จำนวนหัว (อุปกรณ์ป้อนด้าย)  หน้ากว้างของเครื่อง  ลายผ้า  ขนาดผ้าดิบกลม  น้ำหนักผ้าดิบ  เบอร์ด้าย  ชนิดด้าย  ตัวอย่างผ้าดิบ  ตัวอย่างผ้าสำเร็จ  ขนาดผ้าสำเร็จ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบข้อเขียน

18.2 แบบฟอร์มประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติยินดีต้อนรับ