หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Write aviation technical publications.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-5-053ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Write aviation technical publications.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


Aircraft Mechanics: Airplane
Aircraft Mechanics: HelicopterAircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This unit of competency requires the application of skills and related data research skills, writing and production of technical publications and modifications to the technical publications, including manuals, instructions, parts catalogs, manuals and procedures technical publications related to the regular support or no regular maintenance. The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


10 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


101 Aircraft Maintenance: Airplanes
102 Aircraft Maintenance: Helicopters
103 Aircraft Maintenance: Avionics


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101506.01 Research data, draft publication or publication amendment. 101506.01.01 Potential problems are identified and relevant experts areidentified and consulted and problem resolution strategies are determined. 101506.01.01 71155
101506.01 Research data, draft publication or publication amendment. 101506.01.02 The publication oramendment is drafted using relevant guidelines and specified software package. 101506.01.02 71156
101506.02 Process draft publication or amendment. 101506.02.01 Publication or amendment is published 101506.02.01 71157
101506.02 Process draft publication or amendment. 101506.02.02 The publicationmanagement database is updated and the completed publication is delivered ordistributed 101506.02.02 71158

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


101401


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit should be of interest and meet all requirements of the elements and performance criteria at least once in the specified evaluation conditions.
          Evidence must be provided that the candidate can:
          • undertake research
          • utilise applicable documentation standards and manuals
          • communicate orally
          • produce written communications to the required level
          • undertake problem solving
          • use word processing software and graphics packages to produce draft technical publications.
          • produce written communications in English to the required level
(b) Knowledge Evidence
          • Evidence required to demonstrate competency in this unit should be of interest and meet all requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • word processing and graphics packages used for technical publication and publication amendment drafting
          • publication writing conventions, standards and specifications
          • the use of guides
          • illustration techniques
          • reading of engineering drawings, including:
          • standard drawing sheets and drawing layouts
          • types of drawing
          • engineering standards and specifications
          • technical terms and abbreviations
          • sectioned views
          • dimensioning
          • tolerancing of dimensions
          • types of fit
          • aircraft standard hardware
          • screw threads
          • threaded components and washers
          • locking devices
          • rivets
          • special structural fasteners
          • spur gears
          • welding symbols and geometry tolerancing
          • surface texture
          • material specifications and metal surface treatment
          • reading of electrical and electronic circuits and wiring diagrams
          • development of system schematics
          • development of block diagrams
          • sketching
          • use and development of logic charts
          • development of fault diagnosis guides
          • the preparation of illustrators’ briefs
          • the preparation of indexes to publication contents
          • problem solving methodology
          • regulations relating to technical publications
          • work health and safety (WHS) legislation
          • for print-based publications, procedures for processing drafts through desktop publishing to printing, binding and distribution
          • for electronic format publications, the principles for publication database systems and the development of input data
          • requirements for, and methods of, maintaining publication records.
 (c) Assessment recommendation
          N/AAssessment  methods


15. ขอบเขต (Range Statement)


(a) Recommendation
          This field allows different environments and working conditions that can affect the performance. the essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, accessibility requirements, the candidate of the topic, and local industry and regional contexts) are included.
          The required medium can be one or more of:
          • Print-based
          • Electronic
          • Microfiche
          tyle and layout can be determined from one or more of:
          • An applicable guide
          • Contract requirements
          • Industry standards and specifications
          Relevant data sources include:
          • Design and production data and drawings
          • Parts and materials listings
          • Operating procedure documentation
          • Maintenance schedules
          • Modification instructions and service bulletins
          • Manufacturer’s and trade catalogues
          • Relevant legislation and regulations
          Relevant experts include:
          • The client
          • Design engineer and staff
          • Production staff
          • Component and material suppliers
          • Regulator representatives
(b) Description          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • This unit may be assessed on the job, off the job or a combination of both inside and outside of work. Where assessment occurs outside of work, ie, the candidate is not in productive work, an appropriate simulation must be used where the elements and performance criteria are fully covered in the full range of conditions in the simulation scenarios.
          • The candidate must have access to all the tools, equipment, materials and documentation required and must be permitted to refer to all relevant site procedures, product specifications and manufacturing, codes, standards, manuals and reference materials. The assessment environment should not harm the candidate.
          • Assessors must be satisfied that the candidate can competently and consistently perform all elements of the unit as specified by the criteria, including the necessary knowledge, and be able to apply competition in new and different situations and contexts. 
          • The assessors must meet a series of tests that is valid, sufficient, current and authentic. Evidence can be obtained through a variety of ways, including direct observation, reports supervisor, project work, samples and interrogation. interrogation techniques should not require language, reading, writing and arithmetic in addition to those required in this competition unit. 
          • The assessors must meet a series of tests that is valid, sufficient, current and authentic. The preferred method is the records of Competition Registration Maintenance Management. Where the individual has no record of proficiency testing can be obtained through a variety of ways, including direct observation, reports supervisor, project work, samples and interrogation. interrogation techniques should not require language, reading, writing and arithmetic in addition to those required in this competition unit.          • The assessors must meet the requirements of the National Education and Vocational Regulator.ยินดีต้อนรับ