หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Manage deployed/detached aviation maintenance activities.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-5-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Manage deployed/detached aviation maintenance activities.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


Aircraft Mechanics: Airplane
Aircraft Mechanics: HelicopterAircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This unit of competency requires the application of skills and knowledge needed to plan maintenance of aircraft deployed to provide support and maintenance personnel deployed to monitor and evaluate their activities with competition airworthiness.Applications include the deployment and detachment off the base of the planes that will be supported by a maintenance team deployed for scheduled or unscheduled maintenance.The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


10 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


101 Aircraft Maintenance: Airplane
102 Aircraft Maintenance: Helicopter
103 Aircraft Maintenance: Avionic


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101505.01 Detachment of the maintenance activities of aircraft plan. 101505.01.01 Deployment/detachment objectives areascertained and resource requirements are identified, obtained and allocated 101505.01.01 71149
101505.01 Detachment of the maintenance activities of aircraft plan. 101505.01.02 Liaison with detachmentlocality authorities is established and detachment activities are scheduled 101505.01.02 71150
101505.02 Prepare a maintenance plan. 101505.02.01 Maintenance plan conforms to airworthiness regulations,ADF policies and procedures 101505.02.01 71151
101505.02 Prepare a maintenance plan. 101505.02.02 Realistic and relevantwork objectives are developed and the maintenance plan reflects the resourcesavailable 101505.02.02 71152
101505.03 Detach aircraft and provide technical airworthiness/engineering advice 101505.03.01 Pre-detachment inspections areperformed and deficiencies are reported in accordance with ADF policy andprocedures 101505.03.01 71153
101505.03 Detach aircraft and provide technical airworthiness/engineering advice 101505.03.02 Technical advicerelating to maintenance and to design of modifications and minor repairs toaircraft structure/systems is provided to higherauthorities 101505.03.02 71154

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          The evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant and meet all the requirements of the elements and performance criteria as specified evaluation on at least one occasion, and must include:
          • planning
          • communication
          • problem solving
          • liaison
          • management.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit should be of interest and meet all requirements of the elements and performance criteria and include basic knowledge of:
          • airworthiness regulations
          • relevant instructions
          • aircraft maintenance documentation
          • maintenance report compilation
          • modifications and deviations
          • defects and safety reports
          • equity, fraud and ethics.
(c) Assessment recommendation
          N/A
Assessment methods


15. ขอบเขต (Range Statement)


(a) Recommendation
          This field allows different environments and working conditions that can affect the performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included
          Deployment/detachment sites include:
          Civilian airfields
          Unprepared areas of operations within Thailand and overseas
          Resource requirements include:
          Personnel
          Spare parts/fly-away kits
          Ground support equipment
          Facilities
          Vehicles
          Finance
          Maintenance personnel qualifications and authorisations include:
          Duty statements
          Job descriptions
          Maintenance personnel  uthorization workbooks
          Detachment locality authorities include:
          Military command
          Location facilities personnel
          Civilian authorities
          Other detached units or organisations
          Airworthiness regulations, ADF policies and procedures include:
          Aircraft maintenance regulations
          Safety manuals
          Work health and safety (WHS) legislation
          Defence instructions
          Standing instructions
          Local instructions
          Specific aircraft/equipment maintenance manuals
          Servicing schedules
          Pre-detachment inspections include:
          Facilities/accommodation
          Fuel
          Technical facilities
          Site survey
          Spare parts
          Fire-fighting equipment
          Personal protective equipment (PPE)
          Higher authorities include:
          Ethical behaviourincludes:
          Authorised maintenance organizations
          Authorised engineering organizations
          Director General Technical Airworthiness
          • Trust
          • Integrity
          • privacy and confidentiality of the session
          • following organizational policies
          • knowing  own limitations
          • having a range of other intervention referrals ready when needed
          • honesty
          • fairness to others.
(b) Description          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • This unit may be assessed on the job, off the job or a combination of both on and off the job. When the assessment happens outside of work, that is, the candidate is not in productive work, an appropriate simulation should be used when the range of conditions reflecting realistic work situations encountered in managing deployed aircraft maintenance / detached in the regulatory environment ADF airworthiness.
          • The applicant must have access to all tools, equipment, materials and other documentation and must be allowed to refer to all relevant procedures in the workplace, product specifications and manufacturing, codes, standards, manuals and reference materials. The assessment environment should not disadvantage the candidate.
          • The assessors must be convinced that the candidate can competently and consistently perform all elements of the unit as specified by the criteria, including the necessary knowledge, and be able to apply the skills in situations and contexts new and different.
          • The assessors must gather a range of evidence that is valid, sufficient, current and authentic. The preferred method is the records in the Skills Management Maintenance Log. When the person has no evidence of competence Log can be collected through a variety of ways, including direct observation, reports from the supervisor, the work project, samples and questioning. Questioning techniques should not require language skills, literacy and numeracy beyond those required in this competency unit.          The assessors must satisfy the requirements of the Professional Education and Training regulatorยินดีต้อนรับ