หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation maintenance.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-5-051ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation maintenance.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter
103 Aircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires application of work health and safety (WHS) Acts, regulations, codes of practice and enterprise WHS procedures during the supervision of all aviation maintenance activities performed on aircraft and in workshops.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101504.01 Implement and monitor participative arrangements for the management of WHS. 101504.01.01 Able to provide regularly and accurately and explainclearly relevant provisions of WHS legislation and codes of practice the workgroup, Information about identified hazards and the outcomes of riskassessment and risk control procedures to the work group. 101504.01.01
101504.01 Implement and monitor participative arrangements for the management of WHS. 101504.01.02 Able to are implementand monitor organizational procedures for consultation over WHS issues toensure that all members of the work group have the opportunity tocontributeand make known promptly the outcomes of consultation over WHS issuesto the work group. 101504.01.02
101504.02 Implement and monitor the organization’s procedures for identifying hazards and assessing risks. 101504.02.01 Able to identify and report existing and potential hazardsin the work areas so that risk assessment and risk control procedures can beapplied, monitor and report results regularly existing risk control measuresin accordance with workplace procedures. 101504.02.01
101504.02 Implement and monitor the organization’s procedures for identifying hazards and assessing risks. 101504.02.02 Able to implementcontrol measures to prevent recurrence and minimize risks of hazardous eventsbased on the hierarchy of control if within scope of responsibilities andcompetencies or alternatively referred to designated personnel for implementation. 101504.02.02
101504.03 Implement and monitor the organization’s procedures for providing WHS training 101504.03.01 Able to identify WHS training needs accurately, specifyinggaps between WHS competencies required and those held by work group membersand make arrangements for fulfilling identified WHS training needs in both onand off-the-job training programsin consultation with relevant parties 101504.03.01
101504.03 Implement and monitor the organization’s procedures for providing WHS training 101504.03.02 Able to completearrangements for fulfilling identified WHS training needs in both on and off-the-job training programs inconsultation with relevant parties 101504.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and meet all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment on at least one occasion.
          Evidence must be provided that the candidate can apply applicable WHS Acts, regulations and codes to:
          analyse the entire work environment in the area of responsibility in order to identify hazards, assess risks and judge when intervention to control risks is necessary
          analyse relevant workplace data, such as incident or environmental monitoring data, to identify hazards, assess risks and evaluate the effectiveness of risk control measures
          assess the resources needed to apply different risk control measures and make recommendations to management on that basis.
          The demonstrated ability to apply the elements and performance criteria of this unit of competency in conjunction with other units relating to the supervision of aviation maintenance activities is critical.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include basic knowledge of:
          the provisions of WHS Acts, regulations and codes of practice relevant to the workplace, including legal responsibilities of employers, employees and other parties with legal responsibilities
          principles and practices of effective WHS management
          hazard identification and control in the workplace
          organizational WHS management systems, policies and procedures that support organizational compliance with legal requirements
          the impact on WHS management of workforce characteristics and composition          the relevance of WHS management to other organizational systems, policies and procedures.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          •   Minor repairs
          Prescribed instructions, policy, procedures and/or regulatory requirements include:   
          •   Manufacturers’ operating and maintenance manuals
          •   Quality procedures and work instructions
          •   WHS policies and instructions, including material safety data sheets (MSDS)          •   Management directives


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment. This unit may be assessed through a combination of workplace (or a realistic simulation) and off-the-job assessment. The context of assessment should ensure that evidence relating to the contingency management component of competency can be collected. Evidence must include observation in the workplace as well as off-the-job techniques, such as interviews and simulations. Conditions for simulations should accurately simulate the range of circumstances (especially with regard to a realistic range of emergencies and hazardous events) that the individual could be expected to deal with in the workplace and allow for discussion. The individual must be given access to:
          • relevant WHS Acts, regulations and codes of practice
          • enterprise WHS policies and procedures
          • personal protective equipment          • relevant work areas for identification of hazards and control measures.ยินดีต้อนรับ