หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Plan and organize aviation maintenance work activities.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-5-048ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Plan and organize aviation maintenance work activities.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter
103 Aircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires the application of work planning and organization of the principles applied in the context of maintenance tasks of single or multiple aviation defined that involve one or more individuals. Tasks can be performed during scheduled maintenance or unscheduled done on the flight line / tarmac, in hangars and component workshops.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 AircraftMechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101501.01 Identify task requirements and steps plan to complete task. 101501.01.01 Able to determine or confirm, and clarify taskrequirements to ensure correct interpretation of specifications orrequirements. 101501.01.01
101501.01 Identify task requirements and steps plan to complete task. 101501.01.02 Steps are planned inconjunction with the work of other personnel to allow achievement ofpractical outcomes in accordance with relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders andstandards and practices. 101501.01.02
101501.02 Organize work. 101501.02.01 Able to organize work activity with other involvedpersonnel, allowing for relevant human factors and using relevantcommunication processes to ensure safe and appropriate sequencing of tasks,including observance of all relevant work health and safety (WHS) requirements and the use of material safety data sheets (MSDS) 101501.02.01
101501.02 Organize work. 101501.02.02 Able to complete andrecord all necessary documentation related to job planning and progress inaccordance with relevant aircraft publications/ maintenanceregulations/orders and standards and practices. 101501.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


101301 Interpret work health and safety practices in aviation maintenance
101302 Apply quality standards applicable to aviation maintenance practices
101303 Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications
101304 Complete aviation maintenance industry documentation


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and meet all the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment, and must include:
          the interpretation of information relating to the work activity from a range of industry manuals, industry and enterprise regulations and industry documentation
          consideration of WHS regulations/precautions specific to the work activity and others working in the vicinity of the planned work activity, particularly with regard to electricity, gases (especially oxygen), oils and chemicals
          the use of MSDS
          the application of human factors in planning maintenance activities.
          The relationship between broader planning and organizing requirements and service specific procedures must be clearly linked.
(b) Knowledge Evidence
          The evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant and meet all the requirements of the elements and performance criteria and include basic knowledge of:
          the impact of human factors on the safe and effective performance of maintenance on aircraft and aircraft components
          MSDS
          the types of servicings performed on aircraft, i.e. planned and unplanned maintenance activities, and their impact on planning aviation work activity          aircraft reference numbering systems as an aid to organizing effective work activity in terms of related tasks and inspection/servicing zones.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This part allows different environments and working conditions that can affect the performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the workplace or through the use of simulated activities, covering planning and organizing situations applicable in the aircraft maintenance environment.
          •This unit must be linked in its assessment and application to all other units, particularly those that apply to the actual maintenance of aircraft.
          • Evidence of underlying knowledge and skills associated with the general application of planning and organizing while allowing for relevant human factors and WHS requirements is required to supplement evidence of ability to integrate these processes in conjunction with other personnel in the workplace.
          • An individual cannot be evaluated as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision on single and multiple tasks involving more than one person. This shall be established through the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide.ยินดีต้อนรับ