หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Remove and install avionic system components.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-060ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Remove and install avionic system components.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


102 Aircraft Mechanics: Helicopters6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires the use of workforce skills and use of maintenance documentation / publications in the certification of the avionics system components fixed wing and rotary aircraft removal, installation and during the task the execution of planned maintenance or unplanned system maintainability which can be established by a simple self-test facility, other test systems / board equipment or by the simple ramp test equipment. Maintenance can be performed individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102302.01 Remove avionic system components. 102302.01.01 System is rendered safe and prepared in accordance withthe applicable maintenance manual and isolation tags are fitted, wherenecessary, to ensure personnel safety. Avionic componentremoval is carried out in accordance with the applicable maintenance manualwhile observing all relevant work health and safety (WHS) requirements 102302.01.01 71194
102302.01 Remove avionic system components. 102302.01.02Required maintenancedocumentation is completed and processed in accordance with standardenterprise procedures. Removed components are tagged andpackaged in accordance with specified procedures 102302.01.02 71195
102302.02 Install avionic system components and verify system serviceability. 102302.01.01 System is rendered safe and prepared in accordance withthe applicable maintenance manual and isolation tags are fitted, wherenecessary, to ensure personnel safety. Avionic componentremoval is carried out in accordance with the applicable maintenance manualwhile observing all relevant work health and safety (WHS) requirements 102302.02.01 71196
102302.02 Install avionic system components and verify system serviceability. 102302.01.02 Required maintenancedocumentation is completed and processed in accordance with standardenterprise procedures. Removed components are tagged andpackaged in accordance with specified procedures. 102302.02.02 71197

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


103406 Test and troubleshoot aircraft electrical systems and components


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


EASA Part 66: Module 5Digital Technique/Electronic Instrument SystemsEASA Part 66: Module 6 Materials and Hardware

(ข) ความต้องการด้านความรู้


EASA Part 66: Module 5Digital Technique/Electronic Instrument Systems
EASA Part 66: Module 6 Materials and Hardware


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment, and must include:
          • locating and identifying avionic components that are part of instrument and radio systems
          • determining that component and system serviceability can be confirmed by a simple self-test facility, other on-board test systems/equipment or by simple ramp test equipment requiring a simple go/no go decision
          • applying relevant WHS practices
          • applying component attachment methods
          • connecting hardware and plugs
          • handling precautions for electrostatic sensitive devices
          • using approved maintenance documentation and aircraft publications relating to avionic systems
          • using built-in test equipment to confirm system serviceability (this may involve the operation of specific built-in test equipment, on-board maintenance systems and Integrated Modular Avionic modules). It is essential that cleanliness requirements and safety precautions applicable to the system being maintained are fully observed, understood and complied with, as well as work practices associated with electrostatic sensitive devices. Evidence of transferability of skills and knowledge related to removal and installation is essential. This is to be demonstrated by application across a range of aircraft avionic system components as listed in the Assessment Conditions.
(b) Knowledge Evidence
          • Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include basic knowledge of:
          • electronic fundamentals
          • digital techniques relating to electronic instrument systems
          • engine indication systems
          • the operation of built-in test equipment
          • on-board maintenance systems
          • Integrated Modular Avionics and the interface with hydraulic, fuel and pneumatic systems.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.
          Procedures and requirements include:
          Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise.
          Avionic components include:
          Components/line replaceable units (LRUs) from electronic instrument systems
          Components/LRUs from engine indication systems
          Communication system components
          Navigation system components
          Software updates to avionic systems where serviceability can be determined by a simple test
          Tested for serviceability includes:
          Confirming system serviceability through the operation of built-in test equipment or any other on-board system that can confirm correct operation          Using only off-aircraft test equipment that provides a simple go/no go decision regarding system serviceability 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the workplace or simulated workplace using tools and equipment specified in maintenance manuals. It is also expected that applicable general-purpose tools, test and ground support equipment found in most routine situations would be used where appropriate.
          • An understanding of the attachment methods, connection of hardware, and system test requirements as they relate to the work must be demonstrated before undertaking any action.
          • The work plan should take account of applicable safety and quality requirements in accordance with the industry and regulatory standards.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision on a representative range of avionic components, as listed in the Range of Conditions:
          • components/LRUs from electronic instrument systems
          • components/LRUs from engine indication systems
          • communication system components
          • navigation system components
          • software updates to avionic systems where serviceability can be determined by a simple test.
          • This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).ยินดีต้อนรับ