หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Remove and install rotary wing rotor and flight control system components.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-059ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Remove and install rotary wing rotor and flight control system components.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


102 Aircraft Mechanics: Helicopters6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This unit of competency applies hand skills and employs maintenancepublications in the removal and installation of rotary wing aircraft rotors and associated flight controlsystem components during scheduled or unscheduled maintenance. This work may be carried out individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


10 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102301.01 Remove and install rotary wing rotor. 102301.01.01 System is rendered safe and prepared according to relevantaircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices. Isolationand warning signs are installed/attached to ensurepersonnel safety. Rotary wing rotor removal is performedaccording to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices whilenoticing all relevant work health and safety (WHS) requirements. Required aircraftmaintenance documentation is accomplished and processed according to standardenterprise procedures. Removed components are labelled,sealed and packaged according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices. 102301.01.01
102301.01 Remove and install rotary wing rotor. 102301.01.02 Rotor to be installedis checked to ensure correct part or model numbers, modification status andserviceability. Mass balance of rotor blades/head is checked according to relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders andstandards and practices. Installation is performedaccording to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices whilenoticing all relevant WHS requirements. Support/safety equipment is removed at the appropriate time to ensurepersonnel safety and freedom from structural damage. 102301.01.02
102301.02 Remove and install rotary wing flight control system components. 102301.02.01 System is rendered safe and prepared according to relevantaircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices. Isolationand warning signs are installed/attached to ensurepersonnel safety. Rotary wing flight control systemcomponent removal is performed according to relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders and standardsand practices while noticing all relevant WHS requirements. Requiredaircraft maintenance documentation is accomplished and processed according tostandard enterprise procedures. Removed components arelabelled, sealed and packaged according to relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders andstandards and practices. 102301.02.01
102301.02 Remove and install rotary wing flight control system components. 102301.02.02 Rotary wing flightcontrol system components to be installed are checked to ensure correct partor model numbers, modification status and serviceability. Installationis performed according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices whilenoticing all relevant WHS requirements. Support/safety equipment is removed at the appropriate time to ensurepersonnel safety and freedom from structural damage. Requiredaircraft maintenance documentation is accomplished and processed according tostandard enterprise procedures. 102301.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


101313 Remove and install aircraft hydro-mechanical and landing gear system Components


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to express competency in this unit must be related to and fulfil all of the requirements of the elements and performance criteria under the indicated conditions of assessment, and must include:
          • applying relevant WHS practices, including lifting and handling heavy components
          • using relevant maintenance documentation and aircraft manuals to:
          correctly remove and install main rotors and rotor heads
          check the mass balance of rotor blades and heads
          correctly remove and install tail rotor blades and pitch control assemblies
          locate and correctly remove and install mechanical flight control system components
          locate and correctly remove and install drive train components, such as gearboxes and drive shafts and couplings
          identify the requirements for component balancing
          • identifying the requirements for adjustment and rigging of systems after componentremoval and installation.
          It is crucial that safety precautions related to the rotary wing rotor and flight controlsystem components being maintained, including allowance for the effect on weight andbalance (i.e. centre of gravity) when heavy components are removed, are fully perceived,understood and complied with.
          Transferability evidence of skills and knowledge related to removal and installation isimportant.This may be demonstrated through removal and installation of a representativerange of the rotary wing rotor and flight control system components as specified in theAssessment Conditions.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to express competency in this unit must be related to and fulfil allof the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • component attachment methods
          • removal and installation procedures for:
          main rotors and rotor blades
          rotor heads
          tail rotors and tail rotor blades
          swash plates
          • tail rotor pitch control assemblies
          • requirements for the checking and adjustment of blade tracking after rotor maintenance
          • control system layout, linkages and operation (operation only to the extent necessary for the specified tasks), including the requirement for rigging and the independent inspection of work performed
          • power train layout and assembly:
          main rotor gearboxes
          intermediate gearboxes
          tail rotor gearboxes
          drive shafts
          couplings
          • relevant WHS practices, including those relating to lifting and handling of heavy items
          • relevant maintenance manuals
          • relevant regulatory requirements and standard procedures.
(c) Assessment recommendation          N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)


(a) Recommendation
          Different working environments and conditions that may affectperformance are admissible in this field. Crucial operating conditions that may be present (depending on the worksituation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regionalcontexts) are included.
(b) Description
          Rotary wing rotors and flight control system components include:
          • Main rotor blades and tail rotor blades
          • Rotor heads
          • Swash plates, and tail rotor pitch control assemblies
          • Mechanical flight control components (i.e. cables, pulleys, guides, fairleads, tension regulators, control rods, bellcranks, torque tubes, control sticks or columns, tail rotor pedals) and mechanical components of powered flight control systems
          • Main rotor, intermediate or tail rotor gearboxes
          • Drive shafts and couplings
          Powered flight controls:
          • In the case of hydraulically powered rotor control system components and related plumbing, maintenance work should be assessed against 101313 Remove and install aircraft hydro-mechanical and landing gear system components
          Procedures and requirements include:          • Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment or simulated work environment using tools and equipment stated in aircraft maintenance manuals. It is also expected that applicable general-purpose tools, test and ground support equipment found in most routine situations would be used where appropriate
          • Before undertaking any action,an understanding of component attachment methods, the need for adjustment or rigging and system operation as it relates to the work must be demonstrated. The work plan should consider applicable safety and quality requirements according to the industry and regulatory standards.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision on at least one (1) item from each of the following groups:
          main rotor blades and tail rotor blades
          rotor heads
          swash plates, tail rotor pitch control assemblies
          mechanical flight control components (i.e. cables, pulleys, guides, fairleads, tension regulators, control rods, bellcranks, torque tubes, control sticks or columns, tail rotor pedals) and mechanical components of powered flight control systems
          main rotor, intermediate or tail rotor gearboxes
          drive shafts and couplings.This shall be proven via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide.
          • Individuals being assessed who have already attained 102303 Maintain basic rotarywing aircraft systems will have satisfied the requirements of this unit with regard tocommon Range Statement variables. The Log of Industrial Experience and Achievementrecords relating to 102303 Maintain basic rotary wing aircraft systems may be acceptedas also meeting the evidence requirements for this unit in the applicable common areas.ยินดีต้อนรับ