หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Remove and install engines and engine system components.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-028ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Remove and install engines and engine system components.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires the use of workforce skills and use of maintenance publications for removing and installing gas turbine or piston engines and engine components system of fixed and rotary wing aircraft during maintenance planned and unplanned.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101317.01 Remove engine. 101317.01.01 Aircraft is prepared and supported and rendered safe inaccordance with the applicable maintenance manual and isolation tags arefitted, where necessary, to ensure the safety of personnel and freedom fromdamage during engine removal , and removal is carried out in accordance withthe applicable maintenance manual while observing all relevant work healthand safety (WHS) requirements,including the use of material safety data sheets (MSDS) and items of personal protective equipment (PPE). 101317.01.01
101317.01 Remove engine. 101317.01.02 Engine is tagged andprepared for transport or storage in accordance with the specified procedures. Required maintenance documentation is completed andprocessed in accordance with standard enterprise procedures. 101317.01.02
101317.02 Remove engine system components. 101317.02.01 Aircraft and/or engine system isprepared and rendered safe in accordance with the applicable maintenancemanual and isolation tags are fitted, where necessary,to ensure the safety ofpersonnel, and removal is carried out in accordance with the applicablemaintenance manual while observing all relevant WHS requirements, includingthe use of MSDS and items of PPE. 101317.02.01
101317.02 Remove engine system components. 101317.02.02 Engine systemcomponent is tagged and prepared for transport or storage in accordance withthe specified procedures. Required maintenancedocumentation is completed and processed in accordance with standardenterprise procedures. 101317.02.02
101317.03 Install engine, engine system components. 101317.03.01 Engine to be installed is checked to confirm correct partor model numbers, modification status and serviceability, Installation iscarried out in accordance with the applicable maintenance manual, and enginecomponents to be installed are checked to confirm correct part or modelnumbers, modification status and serviceability. 101317.03.01
101317.03 Install engine, engine system components. 101317.03.02 Installation iscarried out in accordance with the applicable maintenance manual whileobserving all relevant WHS requirements, including the use of MSDS and itemsof PPE, support/safety equipment is removed at theappropriate time to ensure personnel safety and freedom from structuraldamage. Required maintenance documentation is completedand processed in accordance with standard enterprise procedures. 101317.03.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy allof the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions ofassessment, and must include:
          • applying WHS practices, including lifting and handling heavy componentsusing MSDS and PPEusing relevant maintenance documentation and aircraft manuals to:
          correctly remove and install engines, engine change units and auxiliary power units
(APUs)prepare removed engines for transportation and/or storagelocate and correctly remove and install the range of           engine system components listed
          in the Range of Conditionsidentifying the requirement for adjustment and rigging of systems and controls after theinstallation of engines or system components.
          It is essential that safety precautions applicable to engines and engine systems being
maintained are fully observed, understood and complied with, including allowance for the
          effect on aircraft centre of gravity when engines are removed. Awareness must be
          demonstrated of dual inspection requirements associated with work on engine control
          systems.
          Evidence of transferability of skills and knowledge related to removal and installation is
          essential. This may be demonstrated through removal and installation of a representative
          range of engines and engine system components as listed in the Assessment Conditions.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy allof the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          removal and installation procedures for aircraft:
          engines
          engine change units
          APUs
          engine inhibiting and de-inhibiting procedures
          layout, installation and connection of components of:
          fuel systems
          lubrication systems
          air systems
          super and turbo charging systems
          exhaust systems
          ignition and igniter systems
          starting systems
          fire protection systems
          accessories and associated drives
          engine control system component removal and installation, including the requirement for
          rigging and for the independent inspection of work performed
          engine maintenance documentation and manuals
          relevant WHS practices, including those relating to the lifting and handling of heavy items
          how to obtain MSDS
          use of PPE
          relevant maintenance manuals
          relevant regulatory requirements and standard procedures.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect
          performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work
          situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional
          contexts) are included.
          Engines and engine systemcomponents include:
          Engine change unit or auxiliary power unit (turbo-prop,turbofan, turboshaft, turbojet and piston)
          Fuel, oil and air system (or induction and super/turbo charger systems in the case of piston engine)
          components
          Engine control system components
          Ignition or igniter system components
          Starting system components
          Fire protection system components.
          Accessories and associated drives
          Procedures and requirements include:
          Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment. Competency should be assessed in the work environment, or by the use of simulated activities, using tools and equipment specified in aircraft maintenance manuals. It is also expected that applicable general-purpose tools, test and ground support equipment found in most routine situations would be used where appropriate.
          An understanding of component attachment methods and the need for adjustment, rigging and system operation as it relates to the work must be demonstrated before undertaking any action. The work plan should take account of applicable safety and quality requirements in accordance with the industry and regulatory standards.
          The following conditions of assessment represent the requirements of the Regulators
          and maintenance stakeholders and must be rigorously observed.
          A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction
          of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of
          competency are being achieved under routine supervision on at least one (1) item from
          each of the following groups:
          engine change unit or auxiliary power unit (turbo-prop, turbofan, turboshaft, turbojet,
          piston)fuel, oil and air system (or induction and super/turbo charger systems in the case of piston engine) components engine control system components
          ignition or igniter system components
          starting system components
          fire protection system components.
          accessories and associated drives.
          This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and
          Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).
          Assessors must satisfy the requirements of the National Vocational Education and Training Regulator.Where the unit is to be used for licensing purposes the Assessor must also meet thecriteria specified in the CASR Part 147 Manual of Standards.
          Individuals being assessed who have already attained 101319 Maintain basic lightaircraft engines and propellers will have satisfied the requirements of this unit with regard to common Range Statement variables. The Log of Industrial Experience and Achievement records relating to 101319 Maintain basic light aircraft engines and propellers may be accepted as also meeting the evidence requirements for this unit in the applicable common areas.ยินดีต้อนรับ