หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Remove and install aircraft pneumatic system components.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-025ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Remove and install aircraft pneumatic system components.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


This skill unit requires the use of workforce skills and use of maintenance publications for removing and installing the components of the pneumatic system of aircraft pressurization systems, air cycle air conditioning systems and systems extinguishing fire in fixed and rotary wing aircraft for scheduled maintenance and unscheduled.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101314.01 Remove pneumatic system components. 101314.01.01 Pneumatic system is rendered safe and prepared inaccordance with the applicable maintenance manual and isolation tags arefitted, where necessary, to ensure personnel safety, Removal of components iscarried out in accordance, Required maintenance documentation is completedand processed in accordance with standard enterprise procedures, Removedcomponents are tagged, sealed and packaged in accordance with specifiedprocedures. 101314.01.01
101314.01 Remove pneumatic system components. 101314.01.02 Components to beinstalled are checked to confirm correct part numbers, serviceability andmodification status, Installation is carried out to pneumatic system inaccordance with the applicable maintenance manual while observing allrelevant WHS requirements, including the use of MSDS and items of PPE,Required maintenance documentation is completed and processed in accordancewith standard enterprise procedures. 101314.01.02
101314.02 Install pneumatic system components. 101314.02.01 Components to be installed are checked to confirm correctpart numbers, serviceability and modification status. 101314.02.01
101314.02 Install pneumatic system components. 101314.02.02 Installation iscarried out to pneumatic system in accordance with the applicable maintenancemanual while observing all relevant WHS requirements, including the use ofMSDS and items of PPE, Required maintenance documentation is completed andprocessed in accordance with standard enterprise procedures. 101314.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy allof the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment, and must include:
          • applying relevant WHS practices, including the use of MSDS and PPE
          • using relevant maintenance documentation and aircraft manuals to:
          • locate and correctly remove and install components in pneumatic systems, including fire-extinguishing systems
          • locate and correctly remove and install components in air cycle air conditioning systems
          • locate and correctly remove and install components in pressurisation systems
          • correctly remove and install rigid and flexible pipelines
          • correctly remove and install ducting
          • observing regulations governing the handling and custody of fire-extinguishers containing ODS or SGG extinguishing agents (e.g. BCF). It is essential that system cleanliness requirements and safety precautions applicable to the system being maintained are fully observed, understood and complied with. Evidence of transferability of skills and knowledge related to removal and installation is essential. This may be demonstrated through application across a number of aircraft systems
          or aircraft types, but must cover a sufficient range of tasks to demonstrate familiarity with attachment methods, connection hardware and couplings peculiar to each type of system, and of safe handling of heavy components.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy allof the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:component attachment methodsconnection hardware and couplingsstandard trade practices relating to tool usage and installation/securing of aircraftHardwarehow to locate and correctly remove and install components of:pneumatic systemsair cycle air conditioning system componentspressurisation system componentsfire-extinguishers, including the effect of ODS or SGG extinguishing agents andregulations covering special precautions and handling requirements for BCFfire-extinguisherselectrical circuit isolation and plug removal and installationWHS procedures relating to pneumatic, air conditioning and pressurisation systemshow to obtain MSDSthe selection and use of items of PPErelevant maintenance manualsrelevant regulatory requirements and standard procedures, including those relating to thehandling and control of halon fire-extinguishers.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.
          Pneumatic componentsinclude:
          Filters, valves, pumps, motors, actuators and regulators
          Gauges (direct reading), temperature sensors, pressurisation controllers and temperature controllers
          Heat exchangers, pressure vessels, condensers, compressors, expansion turbines and humidifiers
          Rigid and flexible pipelines, hoses and fittings
          Ducting
          Fire-extinguishers, including those containing ozone
          depleting substances (ODS) or synthetic greenhouse gas
          (SGG) extinguishing agents (e.g. BCF) (where applicable to the enterprise)
          Procedures and requirements include:
          Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment or simulated work environmentusing tools and equipment specified in maintenance manuals. It is also expected thatgeneral-purpose tools, test and ground support equipment found in most routine situationswould be used where appropriate.
          • An understanding of system operation as it relates to the work must be demonstratedbefore undertaking any action. The work plan should take account of applicable safety andquality requirements in accordance with the industry and regulatory standards.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfactionof the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit ofcompetency are being achieved under routine supervision on one (1) item from each fromthe following groups:filters, valves, pumps, motors, actuators and regulatorsgauges (direct reading), temperature sensors, pressurisation controllers andtemperature controllers, heat exchangers, pressure vessels, condensers, compressors, expansion turbines andhumidifiersrigid and flexible pipelines, hoses and fitting ductingfire-extinguishers, including those containing ODS or SGG extinguishing agents (e.g.BCF) (may be omitted where not applicable to enterprise).          • This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and a chievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).ยินดีต้อนรับ