หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Complete aviation maintenance industry documentation.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Complete aviation maintenance industry documentation.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

101 Aircraft Mechanics: Airplane102 Aircraft Mechanics: Helicopter103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          This skill unit requires the use of the skills and the knowledge requirements for the completion and processing of documents during and at the end of aviation maintenance activities and is applicable to all educational paths aero skills during scheduled or unscheduled maintenance.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101304.01 Interpret documentation. 101304.01.01 Documentation requirements are determined and accessed,where necessary from relevant sources in accordance with regulatory andenterprise procedures. 101304.01.01
101304.01 Interpret documentation. 101304.01.02 Information containedin existing documentation is interpreted correctly and, where necessary,requirements carried out in accordance with regulatory and enterpriseprocedures. 101304.01.02
101304.02 Complete, store and distribute documentation. 101304.02.01 Information requirements for new documentation or updatingof existing documentation are determined to allow for accurate completion ofrecords. 101304.02.01
101304.02 Complete, store and distribute documentation. 101304.02.02 All procedures forstoring and distributing documentation are followed to ensure ready accesswhen required in accordance with regulatory and enterprise procedures. 101304.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

101302 Apply quality standards applicable to aviation maintenance processes.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfies all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment, and must include:
          • identification and accurate completion of industry documentation associated with aircraft/aircraft component maintenance, repair, overhaul and modification activities and industry regulatory reports
          • handling industry documentation appropriately to ensure that records are accurately processed, forwarded and/or stored as required by industry and enterprise regulations. It is essential that information generated in the process of completing paperwork is in a form which is acceptable to the workplace environment and regulatory requirements in accordance with the relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • maintenance practice terminology and the associated relationship with industry documentation, i.e. scheduled and unscheduled servicing, aircraft/component lifting, i.e. on condition, life expired, throwaway, repair and overhaul.


15. ขอบเขต (Range Statement)

          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.          Documentation includes:          Maintenance logs, overhaul test/check sheets, job history sheets, traveller cards, maintenance reports, irregularity reports, serviceable tags or removal tags          Material safety data sheets (MSDS) or material record sheets          Regulatory and enterprise procedures are found in:          Civil Aviation Regulations (CARs) or Civil Aviation Safety Regulations (CASRs)          Maintenance organisation manuals          Procedures manuals          Work instructions          Quality manuals          Safety manuals          Applicable Defence Regulations and instructions          Standing instructions 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment, or by use of simulated activities, covering the interpretation, use and completion of aircraft maintenance documentation in the maintenance environment in accordance with relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices.
          • This unit must be linked in its assessment and application to those that apply to the actual maintenance of aircraft.
          • Evidence of underlying knowledge and skills associated with the interpretation and completion of paperwork is required to supplement evidence of appropriate levels of literacy and numeracy, associated with presenting clear and concise information.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision on at least one type of documentation from each of the following groups:
          • maintenance logs, overhaul test/check sheets, job history sheets, traveller cards, maintenance reports, irregularity reports, serviceable tags or removal tags
          • MSDS or material record sheets.
          • This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Implementation Guide).ยินดีต้อนรับ