หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Apply mathematics and physics in aviation maintenance.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Apply mathematics and physics in aviation maintenance.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter
103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires the application of the principles of mathematics and physics necessary to support the development and implementation of aeronautical skills, aircraft systems and component maintenance. It also meets the requirements of the licensing program in the manual ICAO Doc 7192 / EASA Part 66standards.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101308.01 Apply mathematical techniques in aviation maintenance. 101308.01.01 Arithmetic, basic algebra and geometry are used incalculations relating to aviation maintenance. 101308.01.01
101308.01 Apply mathematical techniques in aviation maintenance. 101308.01.02 Graphicalrepresentations , simple trigonometric principles and methods are applied inaviation maintenance settings. 101308.01.02
101308.02 Apply physics laws and principles in aviation maintenance. 101308.02.01 Statics principles, Kinetics principles, Dynamicsprinciples, Fluid dynamics principles, Thermodynamics principles, laws andtechniques are applied in aviation maintenance settings. 101308.02.01
101308.02 Apply physics laws and principles in aviation maintenance. 101308.02.02 Typical applicationsof light characteristics, application of the principles of wave motion andsounding aviation maintenance settings are explained. 101308.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfies all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment on at least one occasion, and must include:
          • performing arithmetical calculations typically required in aviation maintenance that apply the methods listed in knowledge evidence
          • applying physics principles, laws and techniques listed in knowledge evidence that are applicable to aircraft and aircraft systems.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • arithmetic:
          • terms and signs
          • methods of multiplication and division
          • fractions and decimals
          • factors and multiples
          • weights, measures and conversion factors
          • ratio and proportion
          • averages
          • percentages
          • areas and volumes
          • squares, cubes, square and cube roots
          • algebra:
          • how to evaluate simple algebraic expressions (add, subtract, multiply, divide, brackets, and simple fractions)
          • linear equations and their solution
          • indices and powers, negative and fractional indices
          • simultaneous equations and second degree equations with one unknown
          • binary and other applicable numbering systems
          • logarithms
          • geometry:
          • simple geometrical constructions
          • graphical representation (nature and use, graphs of equations and functions)
          • trigonometry:
          • simple trigonometry
          • trigonometrical relationships
          • use of tables
          • rectangular and polar coordinates
          • matter:
          • nature of matter (chemical elements, atoms and molecules)
          • chemical compounds
          • states and change between states
          • mechanics:
          • forces, moments and couples – representation as vectors
          • centre of gravity
          • elements of theory of stress, strain and elasticity (tension, compression, shear and torsion)
          • nature and properties of solid, fluid and gas
          • pressure and buoyancy in liquids (barometers)
          • linear movement – uniform motion in a straight line, motion under constant acceleration including motion under gravity – Newton’s Laws of Motion
          • rotational motion – uniform circular motion – centrifugal and centripetal forces
          • periodic motion – pendular movement
          • simple theory of vibration, harmonics and resonance
          • velocity ratio, mechanical advantage and efficiency
          • mass
          • force, inertia, work, power, energy (potential, kinetic and total), heat and efficiency
          • momentum and conservation of momentum
          • impulse
          •gyroscopic principles
          • friction – nature and effects and coefficient of friction
          • specific gravity and density
          • viscosity, fluid resistance and effects of streamlining
          • effects of compressibility of fluids
          • static, dynamic and total pressure, Bernoulli’s Theorem and venture
          • thermodynamics:
          • temperature – thermometers and temperature scales (Celsius, Fahrenheit and Kelvin), heat definition
          • heat capacity and specific heat
          • heat transfer – convection, radiation and conduction
          • volumetric expansion
          • first and second laws of thermodynamics
          • gases – ideal gas laws, specific heat at constant volume and constant pressure, work done by expanding gas
          • isothermal, adiabatic expansion and compression, engine cycles, constant volume and constant pressure, refrigerators and heat pumps
          • latent heat of fusion and evaporation, thermal energy and heat of combustion
          • optics:
          • nature of light and speed of light
          • laws of reflection and refraction – reflection at plane surfaces, reflection by spherical mirrors, refraction and lenses
          • fiber optics
          • wave motion and sound:
          • wave motion – mechanical waves, sinusoidal wave motion, interference phenomena and standing waves
          • sound – speed of sound, production of sound, intensity, pitch and quality, and Doppler effect.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts are included. 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • The unit may be assessed off the job in a training classroom environment using problems and application of knowledge relevant to aviation maintenance competencies and relevant knowledge requirements.
          • The unit must be linked in its assessment and application to those units that apply to actual maintenance of aircraft.
          • Evidence of knowledge about aviation maintenance settings in which mathematical techniques and physics principles, laws and techniques are applied is essential.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and the performance criteria of the unit of competency are being achieved off the job in simulated settings.ยินดีต้อนรับ