หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-046ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี ประกอบด้วย การพิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงกิ่งตายาง  การเตรียมพื้นที่  และการจัดทำแปลงกิ่งตายาง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงกิ่งตายาง การเตรียมดินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การเก็บเศษวัชพืช รากไม้ออกจากแปลงหลังจากไถ การจัดเตรียมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแปลงกิ่งตายางแยกตามพันธุ์ยางแต่ละสกุลตามผังแปลงที่วางไว้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A141 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A141.01
A141 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้นและส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ A141.02
A141 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. ใช้ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น A141.03
A141 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. คัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดินและการประเมินพื้นที่ A141.04
A142 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายวิธีการเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอน A142.01
A142 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. จัดเตรียมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A142.02
A142 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A142.03
A143 จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 1. อธิบายหลักการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A143.01
A143 จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 2. กำหนดสายพันธุ์ยางพาราแต่ละสกุลที่จะปลูกในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A143.02
A143 จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี A143.03
A143 จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 4. จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีอย่างถูกวิธี A143.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น
2) มีทักษะในการใช้ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น
3) มีทักษะในการเตรียม บำรุงรักษา และใช้รถแทรกเตอร์เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี4) มีทักษะในการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
2)  มีความรู้ในการไถพลิกดิน ไถพรวน และการใช้สารปรับปรุงสภาพดินอย่างถูกต้อง
3) มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางอย่างถูกวิธี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2)  แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3)  ผลการสอบข้อเขียน
                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงกิ่งตายาง การเตรียมพื้นที่ การจัดทำผังแปลงกิ่งตายาง และจัดทำแปลงกิ่งตายางตามผังแปลงที่วางไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2)  การสอบสัมภาษณ์
                    3)  การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20  ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ