หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นตอยาง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-045ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นตอยาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นตอยาง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการจัดการระบบน้ำสำหรับแปลงต้นตอยาง การกำจัดวัชพืชในแปลงต้นตอยางและในถุงเพาะชำต้นตอยาง การใส่ปุ๋ยในแปลงต้นตอยางและในถุงเพาะชำต้นตอยาง การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงต้นตอยาง และคัดต้นตอยางที่ตายและไม่สมบูรณ์ทิ้งแล้วปลูกซ่อม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542




          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A131 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตต้นตอยาง 1. จัดเตรียมแหล่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำระบบส่งน้ำในแปลงผลิตต้นตอยาง A131.01
A131 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดทำผังระบบส่งน้ำอย่างง่ายในแปลงผลิตต้นตอยาง A131.02
A131 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตต้นตอยาง 3. ติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงผลิตต้นตอยางตามผังที่กำหนด A131.03
A131 จัดการระบบน้ำสำหรับแปลงผลิตต้นตอยาง 4. บำรุงรักษาระบบส่งน้ำในแปลงผลิตต้นตอยาง A131.04
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 1. อธิบายวิธีการให้น้ำต้นตอยางในแปลงและต้นตอยางในถุงเพาะชำ A132.01
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 2. ให้น้ำต้นตอยางในแปลงและต้นตอยางในถุงเพาะชำอย่างถูกวิธี A132.02
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 3. อธิบายวิธีกำจัดวัชพืชในแปลงผลิตต้นตอยางและในถุงเพาะชำต้นตอยาง A132.03
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 4. กำจัดวัชพืชในแปลงผลิตต้นตอยางและในถุงเพาะชำต้นตอยางอย่างถูกวิธี A132.04
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 5. อธิบายวิธีการใส่ปุ๋ยต้นตอยางในแปลงและต้นตอยางในถุงเพาะชำ A132.05
A132 ดูแลรักษาต้นตอยาง 6. ใส่ปุ๋ยต้นตอยางในแปลและต้นตอยางในถุงเพาะชำอย่างถูกวิธี A132.06
A133 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายการคัดเลือกวัสดุคลุมดินในแปลงผลิตต้นตอยาง A133.01
A133 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตต้นตอยาง 2. คัดเลือกวัสดุคลุมดินเพื่อใช้ในแปลงผลิตต้นตอยาง A133.02
A133 ใช้วัสดุคลุมดินในแปลงผลิตต้นตอยาง 3. คลุมดินด้วยวัสดุคลุมดินให้ทั่วแปลงผลิตต้นตอยาง A133.03
A134 คัดต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อมต้นตอยาง 1. อธิบายลักษณะต้นตอยางที่ไม่สมบูรณ์เพื่อคัดทิ้ง A134.01
A134 คัดต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อมต้นตอยาง 2. สำรวจและคัดต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้ง A134.02
A134 คัดต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อมต้นตอยาง 3. อธิบายวิธีการปลูกซ่อมต้นตอยาง A134.03
A134 คัดต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อมต้นตอยาง 4. ปลูกซ่อมต้นตอยางอย่างถูกวิธี A134.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1)  มีทักษะในการติดตั้งระบบส่งน้ำในแปลงผลิตต้นตอยางตามผังที่กำหนด




2)  มีทักษะในการตรวจสอบการรั่วไหลและติดขัดของระบบจ่ายน้ำและการบำรุงรักษาปั้นน้ำ




3)  มีทักษะในการใช้วิธีการเขตกรรมและการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงต้นตอยาง




4)  มีทักษะในการใส่ปุ๋ยแบบแถบและแบบหว่านในแปลงต้นตอยาง




5)  มีทักษะในการคัดเลือกวัสดุคลุมดินที่เหมาะสม




6)  มีทักษะในการสำรวจต้นตอยางที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1)  มีความรู้ในการประเมินคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำเพื่อการเพาะปลูก 




2)  มีความรู้ในการจัดทำผังระบบส่งน้ำ บำรุงรักษาระบบส่งน้ำและให้น้ำต้นตอยาง




3)  มีความรู้ในการกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยต้นตอยาง และการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วัสดุคลุมดิน




4)  มีความรู้ในการคัดต้นตอยางไม่สมบูรณ์ทิ้งและปลูกซ่อม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 




          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)




                    1)  หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้




                    2)  แฟ้มสะสมงาน




          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)




                    1)  หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา




                    2)  หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ




                    3)  ผลการสอบข้อเขียน




                    4)  ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ




          (ค) คำแนะนำในการประเมิน




                    1)  ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในแปลง การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยยางในแปลงต้นตอยาง การใส่ปุ๋ยยางในถุงเพาะชำต้นตอยาง การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้วัสดุคลุมดิน รวมถึงการคัดต้นตอยางไม่สมบูรณ์ทิ้งแล้วปลูกซ่อม โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้




                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 






  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง





  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง





  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง






          (ง) วิธีการประเมิน




                    1) การสอบข้อเขียน




                    2)  การสอบสัมภาษณ์




                    3)  การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20  ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน




          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้ 




          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ




          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์



ยินดีต้อนรับ