หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-044ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอยาง การวางแนวปลูกและปลูกเมล็ดสดในแปลงปลูกต้นตอยาง การเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด  การวางแนวปลูกและปลูกเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง และการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อทำต้นตอยาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          กลุ่มอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A121 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับผลิตต้นตอยาง A121.01
A121 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยาง A121.02
A121 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางพาราเพื่อผลิตต้นตอยาง 3. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางที่เหมาะสมสำหรับผลิตต้นตอยาง A121.03
A122 วางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการวางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง A122.01
A122 วางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียม ไม้หลัก ไม้ชะมบและเชือกที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยางให้เพียงพอ A122.02
A122 วางแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 3. วางแนวไม้หลัก ไม้ชะมบและขึงเชือกตามแนวไม้ชะมบเพื่อเป็นแนวปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง A122.03
A123 ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง A123.01
A123 ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนาดเล็กในการทำร่องเพื่อปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง A123.02
A123 ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 3. จัดทำร่องเพื่อปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง A123.03
A123 ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยาง 4. ปลูกเมล็ดสดในแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอนที่ถูกต้อง A123.04
A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง A124.01
A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด A124.02
A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง 3. ยกร่องเพื่อเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด A124.03
A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง 4. เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A124.04
A124 เพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการผลิตต้นตอยาง 5. คัดเลือกเมล็ดงอกไปปลูกเพื่อผลิตต้นตอยาง A124.05
A125 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการวางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง A125.01
A125 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมไม้ชะมบ ไม้หลัก และเชือกที่ต้องใช้ในการวางแนวปลูกเมล็ดงอกให้เพียงพอ A125.02
A125 วางแนวปลูกและกำหนดระยะปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 3. วางแนวไม้ชะมบและขึงเชือกที่กำหนดระยะห่างระหว่างเมล็ดตามแนวไม้ชะมบเพื่อเป็นแนวปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง A125.03
A126 ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง A126.01
A126 ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 2. เตรียมหลุมโดยใช้อุปกรณ์เจาะหลุมเพื่อปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง A126.02
A126 ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง 3. ปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอนที่ถูกต้อง A126.03
A127 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายขั้นตอนการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้อตอยาง A127.01
A127 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง 2. เตรียมวัสดุเพาะชำเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้อตอยาง A127.02
A127 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง 3. จัดวางถุงเพาะชำที่เตรียมดินไว้เสร็จแล้วเพื่อปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอก A127.03
A127 ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง 4. ปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A127.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อผลิตต้นตอยาง
2) มีทักษะในการยกร่องและเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดงอกตามขั้นตอน
3) มีทักษะในการคัดเลือกเมล็ดงอกเพื่อนำไปปลูกเป็นต้นตอยาง
4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์วางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
5) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การทำร่องปลูกเมล็ดสดและอุปกรณ์การเจาะหลุมปลูกเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
6) มีทักษะในการเตรียมถุงเพาะชำเพื่อปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอก

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) มีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอยางเพื่อใช้ติดตายางพันธุ์ดี
2) มีความรู้ในการเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ดยาง
3) มีความรู้ในการวางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกเพื่อผลิตต้นตอยาง
4) มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงผลิตต้นตอยาง
5) มีความรู้ในการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2) แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3) ผลการสอบข้อเขียน
                    4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อทำต้นตอ การวางแนวปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง การปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในแปลงปลูกต้นตอยาง การเพาะเมล็ดงอกในแปลงเพาะเมล็ด และการปลูกเมล็ดสดและเมล็ดงอกในถุงเพาะชำเพื่อผลิตต้นตอยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2) การสอบสัมภาษณ์
                    3) การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ 
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ