หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-043ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


          อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง ประกอบด้วย การพิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง  การเตรียมพื้นที่แปลงผลิตต้นตอยาง  และการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ที่จะทำแปลงผลิตต้นตอยาง  การไถพลิกดิน การไถพรวน เก็บเศษวัชพืชรากไม้ออกจากแปลง การปรับสภาพดิน การระบายน้ำในแปลง การวางแถวปลูกและยกร่องตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งการจัดเตรียมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


          ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


          - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542          - คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี 2560 พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางเดิม พันธุ์ยางแนะนำในพื้นที่ปลูกยางใหม่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A111 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง A111.01
A111 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้นและส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ A111.02
A111 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 3. ใช้ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น A111.03
A111 พิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 4. คัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยางโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดินและการประเมินพื้นที่ A111.04
A112 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 1. ระบุการเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอน A112.01
A112 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง A112.02
A112 เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 3. เตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยางตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง A112.03
A113 จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 1. อธิบายหลักการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง A113.01
A113 จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง A113.02
A113 จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง 3. จัดทำแปลงผลิตต้นตอยางอย่างถูกวิธี A113.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) มีทักษะในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น
2) มีทักษะในการใช้ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดินอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินเบื้องต้น
3) มีทักษะในการเตรียม บำรุงรักษา และใช้รถแทรกเตอร์เพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง
4) มีทักษะในการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง
2) มีความรู้ในการไถพลิกดิน ไถพรวน และการใช้สารปรับปรุงสภาพดินอย่างถูกต้อง
3) มีความรู้ในการจัดทำแปลงผลิตต้นตอยางอย่างถูกวิธีและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ 
          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
                    1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้
                    2) แฟ้มสะสมงาน
          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
                    1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
                    2) หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                    3) ผลการสอบข้อเขียน
                    4) ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
          (ค) คำแนะนำในการประเมิน
                    1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาพื้นที่จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง การเตรียมพื้นที่ การจัดทำแปลงผลิตต้นตอยางตามผังแปลง โดยพิจารณาจากหลักฐานด้านความรู้
                    2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ต้องแสดงถึง 


  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในแปลง กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


          (ง) วิธีการประเมิน
                    1) การสอบข้อเขียน
                    2) การสอบสัมภาษณ์
                    3) การสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


          A20 ทัศนะคติที่ดีในการประกอบอาชีพ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          1) ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน
          2) ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้
          3) ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ
          4) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ