หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-053ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ต้องการเพื่อใช้ในทักษะสื่อสารเฉพาะทางสำหรับตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าภายในและภายนอก ดำเนินการสัมภาษณ์ อำนวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่ม และนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3030601 ตอบสนองความต้องการการสื่อสารทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ 1.1 ระบุและเข้าถึงความต้องการการสื่อสารเฉพาะของผู้รับบริการ 3030601.01
3030601 ตอบสนองความต้องการการสื่อสารทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ 1.2 ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการตอบสนองความต้องการสื่อสารของผู้รับบริการ 3030601.02
3030601 ตอบสนองความต้องการการสื่อสารทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ 1.3 รายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทันทีต่อผู้บริหารองค์กรให้รับทราบ 3030601.03
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.1 พัฒนาส่งเสริมดำเนินการและตรวจสอบกลยุทธ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 3030602.01
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.2 จัดทำและทบทวนช่องทางการสื่อสารที่มีอย่างสม่ำเสมอ 3030602.02
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.3 จัดการฝึกสอนเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3030602.03
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.4 รักษาการทำงานที่เป็นเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง 3030602.04
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.5 ใช้การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อจำเป็น 3030602.05
3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร 2.6 มีการสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กร 3030602.06
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.1 นำเสนอความคิดเห็นอย่างเหมาะสมในลักษณะส่งเสริมองค์กร เมื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งภายในหรือภายนอก หากมีความความเกี่ยวข้อง 3030603.01
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.2 นำเสนออย่างชัดเจน ต่อเนื่องและภายในเวลาที่กำหนด 3030603.02
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.3 ใช้ประโยชน์จากสื่อที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ 3030603.03
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.4 เคารพความแตกต่างทางความคิด 3030603.04
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.5 สื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร 3030603.05
3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร 3.6 ตอบข้อซักถามอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร 3030603.06
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.1 สร้างกลไกที่เพิ่มการปฏิสัมพันธ์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการ 3030604.01
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.2 ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมเป็นประจำ 3030604.02
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.3 ตั้งและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และวาระสำหรับการประชุมและการอภิปรายเป็นประจำ 3030604.03
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.4 จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนผลลัพธ์ 3030604.04
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.5 ประเมินกลยุทธ์การสื่อสารกลุ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3030604.05
3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม 4.6 ระบุและแก้ไขความต้องการการสื่อสารเฉพาะบุคคล 3030604.06
3030605 ดำเนินการสัมภาษณ์ 5.1 ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ 3030605.01
3030605 ดำเนินการสัมภาษณ์ 5.2 ใช้เทคนิคการสื่อสาร(การซักถาม การฟัง และอวัจนภาษา) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ต้องการได้รับการสื่อสาร 3030605.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- รูปแบบของเทคนิคการสื่อสารรวมถึง

• การฟังอย่างกระตือรือร้น

• การตอบสนอง

• การตีความ

• การตั้งขอบเขตของบทบาท

• การเจรจาต่อรอง

• ความเอาใจใส่

- ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อตอบสนองบทบาทงานตามที่ระบุไว้โดยองค์กร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- กระบวนการสื่อสาร

- พลวัตของกลุ่มและรูปแบบที่แตกต่างกันของการเป็นผู้นำกลุ่ม

- ทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับบริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

นโยบาย

- การตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง

- เทคนิคการใช้และการช่วยเหลือ

- การเขียนร่าง

- การสื่อสารทางวาจาและที่ไม่ใช่ทางวาจา (อวัจนภาษา)

ปฏิสัมพันธ์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

- การระบุและการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปฏิสัมพันธ์

- การฟังอย่างกระตือรือร้น (ตั้งใจ)

- การตัดสินใจด้วยคำพูดและพฤติกรรมที่เหมาะสม

- การร่วมกันตอบสนองอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม

- การนำเสนอมุมมองเฉพาะบุคคล

- การนำเสนอปรัชญา อุดมการณ์ และภูมิหลังของตนเองอย่างสอดคล้องกับการสื่อสาร

ประเภทการสัมภาษณ์

- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพนักงาน

- หลักฐาน ข้อเท็จจริง

- งานประจำ

- การไม่เปิดเผยข้อมูล

- ความลับ

- การเปิดเผยข้อมูล

สถานการณ์สัมภาษณ์

- สร้างสายสัมพันธ์

- การได้รับข้อเท็จจริงและข้อมูล

- การส่งเสริมการแก้ปัญหา

- การพัฒนาแผนปฏิบัติการ

- การคลี่คลายความตึงเครียดของสถานการณ์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร

- แสดงให้เห็นถึงทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ

- มีการนำเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตอบสนองความต้องการและปัญหาเฉพาะของผู้รับบริการยินดีต้อนรับ