หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเองและทีม

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-052ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเองและทีม

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการตรวจหาความต้องการพัฒนาตนเองและทีม และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาของกลุ่มงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3030501 มีภาวะความเป็นผู้นำทีม 1.1 ระบุความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบและดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3030501.01
3030501 มีภาวะความเป็นผู้นำทีม 1.2 พัฒนาและดำเนินการแผนการการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการฝึกอบรมและการพัฒนาของบุคคลและของกลุ่ม 3030501.02
3030501 มีภาวะความเป็นผู้นำทีม 1.3 สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการการประเมินผลการทำงานด้วยตนเองและระบุส่วนสำหรับการปรับปรุง 3030501.03
3030501 มีภาวะความเป็นผู้นำทีม 1.4 เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเทียบกับกระบวนการเรียนรู้ของทีม 3030501.04
3030502 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละบุคคลและขององค์กร 2.1 ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาให้ตรงกับข้อกำหนดความรู้และทักษะเฉพาะของมาตรฐานสมรรถนะ 3030502.01
3030502 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละบุคคลและขององค์กร 2.2 จัดส่งวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้สไตล์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม อุปกรณ์และทรัพยากรมีความพร้อม 3030502.02
3030502 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละบุคคลและขององค์กร 2.3 จัดสถานที่ทำงานเพื่อโอกาสในการเรียนรู้และช่วยการฝึก/ให้คำปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางสมรรถนะของแต่ละบุคคลและทีม 3030502.03
3030502 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละบุคคลและขององค์กร 2.4 ระบุและเสนอเพื่อขออนุมัติทรัพยากรและระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 3030502.04
3030503 ตรวจติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน 3.1 ระบุผลตอบรับจากบุคคลหรือทีมและดำเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในอนาคต 3030503.01
3030503 ตรวจติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน 3.2 ประเมินและบันทึกผลประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล/ทีมงานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาและสร้างขอบเขตการสนับสนุนเพิ่มเติม 3030503.02
3030503 ตรวจติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน 3.3 บันทึกและรายงานสมรรถนะที่ต้องการขององค์กร 3030503.03
3030504 พัฒนาความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทีม 4.1 รับและแบ่งปันข้อมูลกับทีมด้วยกระบวนการสื่อสารเชิงเปิด 3030504.01
3030504 พัฒนาความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทีม 4.2 มีการตัดสินใจโดยทีมงานเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของทีม 3030504.02
3030504 พัฒนาความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทีม 4.3 พัฒนาความสัมพันธ์(สนิทสนมและห่วงใย) ในทีม 3030504.03
3030505 อำนวยการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5.1 สร้างกิจกรรมและกระบวนการสื่อสารภายในทีมเพื่อให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 3030505.01
3030505 อำนวยการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5.2 พัฒนาความรับผิดชอบของสมาชิกทีมทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบทำงานร่วมกัน 3030505.02
3030505 อำนวยการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5.3 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 3030505.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจความหลากหลายของตำรา เตรียมข้อมูลและเอกสารทั่วไปตามกลุ่มเป้าหมาย สะกดด้วยความถูกต้อง ใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทักษะการสื่อสาร รวมถึง การรับรายงานและการตอบรับ การรักษาความสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง

- ทักษะการวางแผนสำหรับจัดระเบียบทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้

- ทักษะการฝึกและการให้คำปรึกษาเพื่อให้การสนับสนุนแก่เพื่อนร่วมงาน

- ทักษะการรายงานการจัดระเบียบข้อมูล ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแม่นยำ ระบุและอธิบายรายละเอียดผลการเรียนรู้

- ทักษะการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเล็ก

- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ทางกายภาพและทางจิต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการฝึกและการตรวจสอบ

- ความเข้าใจวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมที่มีรูปแบบการทำงาน แรงบันดาลใจ วัฒนธรรมและมุมมองที่หลากหลาย

- ความเข้าใจวิธีการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการปรับปรุงทีม

- ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคเพื่อที่จะได้รับและการตีความข้อเสนอแนะ

- ความเข้าใจวิธีการทำการระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสและทางเลือกเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล

- ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ (Career paths) และมาตรฐานสมรรถนะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ความต้องการการเรียนรู้และพัฒนา

- การฝึกสอน การตรวจสอบ และ/หรือ การกำกับดูแล

- โปรแกรมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ

- การให้การฝึกอบรมภายใน/ภายนอก

- ประสบการณ์การทำงาน / การแลกเปลี่ยน / โอกาส

- การศึกษาส่วนบุคคล

- การวางแผน/พัฒนา อาชีพ

- การประเมินผลงาน

- ประเมินทักษะในสถานที่ทำงาน

ความต้องการขององค์กร

- คู่มือการประกันคุณภาพ

- เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผน ระบบ และกระบวนการ

- กฎหมาย และ นโยบาย/แนวทางและความต้องการองค์กร

- นโยบายความปลอดภัย ขั้นตอนและโปรแกรม

- ความต้องการการรักษาความลับและความปลอดภัย

- แผนธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงาน

- มาตรฐานจริยธรรม

- คุณภาพ และ มาตรฐานและกระบวนการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ

- การได้รับการตอบรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

- การได้รับการตอบรับจากลูกค้า

- กลยุทธ์พฤติกรรมส่วนบุคคลและสะท้อนกลับ

- วิธีการการขององค์กรและงานประจำสำหรับการส่งมอบบริการการตรวจสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร

- ระบุและดำเนินการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับบุคคลอื่น

- ให้และรับการตอบรับ (Feedback) อย่างสร้างสรรค์

- อำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในการทำงานของทีม

- เจรจาแผนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนรู้

- เตรียมแผนการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการทางทักษะ

- เข้าถึงและออกแบบ (กำหนด) โอกาสการเรียนรู้ยินดีต้อนรับ