หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-045ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค และขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการบำรุงรักษา การบริการและแนวทางที่เสนอและแนวทางที่เป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติบำรุงรักษาภายในหน่วยงานย่อยขององค์กรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้งานระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3020601 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงาน 1.1 ตรวจสอบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรมและเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 3020601.01
3020601 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงาน 1.2 ดำเนินการ และ/หรือ พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน 3020601.02
3020601 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงาน 1.3 พัฒนาแผนการทำงานและการประเมินผลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ 3020601.03
3020602 ประเมินปัญหาทางเทคนิค 2.1 ระบุประเมินและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา/การแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีการจัดลำดับความสำคัญ 3020602.01
3020602 ประเมินปัญหาทางเทคนิค 2.2 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นตามความต้องการของกิจกรรม 3020602.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ทักษะการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์

- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

- ทักษะการสื่อสาร (การพูดและการฟัง)

- ทักษะการสังเกต

- ทักษะการเจรจาต่อรอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- การติดตั้งอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การบำรุงรักษาและการให้บริการเครื่องจักรและไดรฟ์

- ความรู้พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์

- การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน

- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

- วิธีการในการเจรจาต่อรอง

- ขั้นตอนกลยุทธ์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

- กลยุทธ์การแก้ปัญหา (วิธีการจัดการกับคำถามและทัศนคติที่ไม่คาดคิดระหว่างการเจรจา)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

กระบวนการให้คำปรึกษา

- การประชุม การสัมภาษณ์ การระดมสมอง การสื่อสารทางอีเมล์/อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าวหรือกระบวนการและอุปกรณ์อื่นๆที่มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการดำเนินงานของทีมและรายบุคคล

- กลไกที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะกลับแก่ทีม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผลของการให้คำปรึกษา

ทรัพยากรที่จำเป็น

- คำอธิบายการทำงานมีการจัดทำและเตรียมความพร้อม

- เครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบ

- คู่มือการใช้งานและคู่มือจากผู้ผลิต

นโยบายและขั้นตอน

- Policy

- Work system

- Work process

- Work instruction

ตารางการทำงาน

- กิจกรรมการทำงาน/ภารกิจที่แล้วเสร็จมีการระบุและจัดลำดับความสำคัญ

- กิจกรรมการทำงาน/ภารกิจถูกตั้งเวลาและทำได้สอดคล้องกับกรอบเวลา

- มีการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม

- กำหนดการกิจกรรมการทำงานมีการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ