หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-049ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.1 วางแผนและจัดเตรียมการบริหารจัดการของการให้บริการและการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการ 3030201.01
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.2 ให้คำปรึกษาและกำกับการทำงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการบริการและการบำรุงรักษามีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3030201.02
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.3 ตรวจสอบแผนการจัดการสำหรับการบริการและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน 3030201.03
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.4 ระบุและให้รายละเอียดวัสดุที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามขั้นตอนที่จัดตั้งและความต้องการของงาน 3030201.04
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.5 ระบุและให้รายละเอียด เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบที่จำเป็นในการดำเนินงานสอดคล้องตามขั้นตอนที่จัดตั้ง 3030201.05
3030201 วางแผนและเตรียมการจัดการในการดำเนินการให้บริการ 1.6 ใช้สูตร/ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการให้บริการและการบำรุงรักษาตามขั้นตอนที่จัดตั้งและความต้องการของงาน 3030201.06
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.1 จัดทำระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการ 3030202.01
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.2 ออกแบบระบบการใช้ฉลาก/ป้ายให้สอดคล้องกับรูปแบบและระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 3030202.02
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.3 ควบคุมการดำเนินการระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน 3030202.03
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.4 ตรวจสอบการบันทึกและจัดทำรายงานระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 3030202.04
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.5 ออกแบบระบบจัดการ แบ่งประเภทคู่มือการใช้งานในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ 3030202.05
3030202 บริหารจัดการระบบสำรอง เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 2.6 ออกแบบ/พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3030202.06
3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 3.1 สร้างตารางการบริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 3030203.01
3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 3.2 ตรวจติดตามรายงานความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง 3030203.02
3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 3.3 กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เกิดซ้ำ 3030203.03
3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 3.4 จัดทำประวัติและเอกสารกิจกรรมการให้บริการตามขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบ 3030203.04
3030203 บริหารจัดการและตรวจติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 3.5 ดำเนินการแก้ไขกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ 3030203.05
3030204 ประเมินและจัดทำเอกสารระบบการให้บริการ 4.1 รายงานปัญหาการจัดการคุณภาพและการตอบสนองตามขั้นตอน 3030204.01
3030204 ประเมินและจัดทำเอกสารระบบการให้บริการ 4.2 รายงานการให้บริการและการบำรุงรักษาที่เสร็จสิ้นแล้วตามขั้นตอน 3030204.02
3030205 ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 5.1 ระบุปัญหาที่ได้มาจากการวิเคราะห์การให้บริการที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายขององค์กร 3030205.01
3030205 ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 5.2 นำเสนอกระบวนการและการปรับปรุงการทำงานเพื่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ 3030205.02
3030205 ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 5.3 จัดทำและส่ง เอกสาร/รายงาน ตามขั้นตอนมาตรฐาน 3030205.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- การกำหนดแนวทางและนโยบาย

- การวางเกณฑ์มาตรฐาน

- การเตรียมแผนภูมิควบคุมความสามารถของกระบวนการ

- ทักษะในการดำเนินงานประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- Flow chart กระบวนการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- พื้นฐานไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

- การใช้งานคอมพิวเตอร์

- กฎหมาย และข้อบังคับ

- การปรับปรุงคุณภาพ

- การพัฒนาสินค้า/บริการ

- การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ

- การบริหารจัดการ

- การจัดการทรัพยากรบุคคล

- การจัดการวัสดุคงคลัง

- การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์

- การจัดทำงบประมาณ

- การรับรองมาตรฐาน เช่น HA, ISO 9000, JCI

- การจัดการฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ขั้นตอน  

- การฝึกอบรมความปลอดภัย

- รายละเอียดงาน

- เอกสารการขนส่ง

- ขั้นตอนและคำแนะนำการทำงาน

- ระบบการประกันคุณภาพ

- ข้อกำหนดของผู้ผลิต

- ข้อกำหนดการออกแบบ

- กฎระเบียบตามกฎหมาย

- นโยบายสิ่งแวดล้อม

- ข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ

- คู่มือการบำรุงรักษาตารางเวลาและรายละเอียด/มาตรฐาน

เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง   

- เครื่องมือการถ่ายภาพ (Imaging equipment)

- เครื่องมือการวินิจฉัย (Diagnostic equipment)

- เครื่องมือการรักษา (Therapeutic equipment)

- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment)

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

- อุบัติเหตุ

- ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ เช่น ไฟตก

- ความเสียหายของอุปกรณ์

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- ภัยสงคราม

- การจราจล การโจรกรรม ฯลฯ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร:

- จัดการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการและการบำรุงรักษาได้สอดคล้องขั้นตอนความปลอดภัย

- ตรวจสอบโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการให้บริการและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามความต้องการของงาน

- ระบุและให้รายละเอียดเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (User’s manual)

- ใช้กลไกการวัด การบันทึก และการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการห้บริการและการบำรุงรักษาที่ตรงตามแผนและกำหนดการ

- เก็บรักษาประวัติและเอกสารการให้บริการและกิจกรรมการบำรุงรักษา

- รายงานปัญหาการจัดการคุณภาพและการตอบสนองตามขั้นตอนยินดีต้อนรับ