หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZZZ-6-048ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

- วิศวกรชีวการแพทย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการวางแผนและการจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจจะถูกนำไปใช้กับหน่วยดำเนินการอิสระขนาดเล็กหรือกับส่วนงานขององค์กรขนาดใหญ่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
3030101 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหน่วยงานด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ 3030101.01
3030101 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.2 กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 3030101.02
3030101 กำหนดวัตถุประสงค์ 1.3 กำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 3030101.03
3030102 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.1 ระบุและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ/กิจกรรมการทำงาน 3030102.01
3030102 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.2 แบ่งขั้นตอนภารกิจ/กิจกรรมการทำงานตามกรอบเวลาที่กำหนดเป็นส่วนๆ 3030102.02
3030102 วางแผนและจัดตารางกิจกรรมงาน 2.3 จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม 3030102.03
3030103 ดำเนินการตามแผนงาน 3.1 ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตารางกิจกรรมการทำงาน 3030103.01
3030103 ดำเนินการตามแผนงาน 3.2 ระบุวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานโดยการหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3030103.02
3030103 ดำเนินการตามแผนงาน 3.3 ดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกับกรอบเวลาทรัพยากรและมาตรฐานที่กำหนด 3030103.03
3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบกิจกรรมการทำงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3030104.01
3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.2 รายงานการเบี่ยงเบนของกิจกรรมการทำงาน และประสานงานกับบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ 3030104.02
3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.3 ดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดในรายงานสอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการเสนอแนะ 3030104.03
3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.4 รายงานการสังเกตได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 3030104.04
3030104 ตรวจติดตามกิจกรรมการทำงาน 4.5 จัดทำและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน 3030104.05
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.1 ทบทวนแผนงาน กลยุทธ์และการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 3030105.01
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.2 ให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมกับบุคลากรที่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของแผนงานและข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือ 3030105.02
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.3 จัดทำผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำในรูปแบบพื้นฐานที่เข้าใจง่าย เพื่อสามารถปรับทำนโยบาย กระบวนการ และกิจกรรมต่อไป 3030105.03
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบขององค์กร 3030105.04
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.5 จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 3030105.05
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.6 จัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง 3030105.06
3030105 ทบทวนและประเมินแผนกิจกรรมการทำงาน 5.7 ดำเนินการสร้างกลไกการตอบรับ(Feedback mechanisms) ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 3030105.07

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- ความเป็นผู้นำ

- การวางแผน การจัดการ และการประสานงาน

- ทักษะการสื่อสาร

- ทักษะการสร้างแรงจูงใจภายในและระหว่างบุคคล

- ทักษะการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร กฎหมายและวัตถุประสงค์สำหรับกิจกรรมที่หน่วยงานและการลำดับความสำคัญ

- นโยบายองค์กร แผนกลยุทธ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงาน

- การทำงานเป็นทีมและการให้คำปรึกษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง) วิธีการประเมิน

N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คําแนะนํา

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ตารางกิจกรรมงาน

- ประจำวัน

- ภาระงาน

- สัญญา

- ปกติ

- เป็นความลับ

- เปิดเผยข้อมูล

วิธีการทำงานและปฏิบัติ  

- ระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติ

- มาตรฐานสากล

แผนงาน

- แผนการทำงานประจำวัน

- แผนการบำรุงรักษา

- แผนโครงการ

- กลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างแผน

- แผนทรัพยากร

- แผนทรัพยากรบุคคล

- กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์

- แผนพัฒนาทักษะ

มาตรฐาน

- เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน          

- การจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน

- สัญญาที่ทำกับลูกค้า

- ขั้นตอนระเบียบวิธี

- แนวทางการประเมินสถานที่ทำงาน

- การประกันคุณภาพภายใน

- มาตรฐานการควบคุมการฝึกอบรม

- มาตรฐานความปลอดภัย

- ความรับผิดชอบและการตรวจสอบภายในและภายนอก

ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง

- ช่างเทคนิค

- ผู้บังคับบัญชา

กลไกการตอบรับ

- เสนอข้อคิดเห็นด้วยวาจา

- แบบสอบถาม

- เสนอข้อคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ

- การสำรวจ

- เสนอข้อคิดเห็นอย่างเป็นทางการ

- การอภิปรายกลุ่ม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน

- การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน

- การสังเกต/การสาธิต

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครสามารถ

- กำหนดวัตถุประสงค์

- วางแผนและกำหนดเวลากิจกรรมการทำงาน

- จัดทำแผนงานดำเนินการ

- กิจกรรมการทำงาน

- ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและกิจกรรมยินดีต้อนรับ