หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-IWM-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. 25482. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 25563. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25584. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01106.01 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) 1. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทดสอบ 01106.01.01
01106.01 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) 2. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อทดสอบตัวอย่างด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ(classical methods) เช่น การไทเทรตการทดสอบโดยการชั่งน้ำหนัก 01106.01.02
01106.01 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) 3. แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากวิธีที่กำหนด 01106.01.03
01106.01 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) 4. บันทึกผลลงในแบบฟอร์มคำนวณผลและแปลผลการทดสอบและจัดทำรายงานผลการทดสอบ 01106.01.04
01106.02 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยเครื่องมือขั้นสูง 1. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับทดสอบ 01106.02.01
01106.02 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยเครื่องมือขั้นสูง 2. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือขั้นสูงได้แก่ เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีเครื่องมือทางเคมีไฟฟ้าเครื่องมือการวัดทางความร้อน (thermal analysis)หรือเครื่องมืออื่น ๆ 01106.02.02
01106.02 ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยเครื่องมือขั้นสูง 3. แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากวิธีที่กำหนด 01106.02.03
01106.03 สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 1. สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 01106.03.01
01106.03 สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. แก้ปัญหาและปรับแก้เครื่องมือในกรณีที่ผลการการสอบเทียบเบี่ยงเบนไปจากคำแนะนำการใช้เครื่องมือหรือคู่มือของบริษัทผู้ผลิต 01106.03.02
01106.03 สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. บันทึกผลการสอบเทียบและการปรับแก้ (ถ้ามี)ในแบบควบคุมการใช้งานเครื่องมือ (log book) 01106.03.03
01106.04 บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) 1. บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) 01106.04.01
01106.04 บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) 2. แก้ปัญหาหรือซ่อมแซมเครื่องมือในกรณีที่เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน 01106.04.02
01106.04 บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) 3. เขียนคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง 01106.04.03
01106.05 บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 1. บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม 01106.05.01
01106.05 บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2. คำนวณผลและแปลผลการทดสอบ 01106.05.02
01106.05 บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานผลการทดสอบ 01106.05.03
01106.05 บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจการสอบรายงานผลการทดสอบ 01106.05.04
01106.05 บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5. ชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 01106.05.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ- ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) และด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ (analytical instruments) และจัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบได้- สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้- บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) ได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการของวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods)2. หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ (analytical instruments)3. การคำนวณผลและแปลผลการทดสอบ4. ข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตปฏิบัติงาน3. ใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าผ่านการเรียนรายวิชาปฏิบัติการเคมีและรายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (instrumental analysis)(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูง จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

        การทดสอบและจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสียด้วยวิธีอย่างง่ายและด้วยเครื่องมือขั้นสูงของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 ประกอบด้วยการทดสอบตัวอย่างด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) การทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยเครื่องมือขั้นสูง สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance) และจัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ(ก) คำแนะนำN/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) หมายถึงวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมีเครื่องแก้วและอุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น การไทเทรต การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก การสกัดด้วยตัวทำละลายและวัดปริมาณสาร

  2. เครื่องมือขั้นสูง (advanced instruments) หมายถึงเครื่องมือวิเคราะห์ (analytical instruments) ที่มีส่วนประกอบหลายส่วน มีสภาพไว ที่ใช้เพื่อ (ก) ทดสอบสมบัติทางกายภาพของตัวอย่าง เช่น เครื่องวัดจุดวาบไฟ เครื่องวัดความดันไอ (ข) จำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือการวัดทางความร้อน (thermal analysis) และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรมิเตอร์ (AAS) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GC) เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟ (HPLC) แคลอริมิเตอร์ เครื่อง GC-MS เครื่อง LC-MS

  3. การสอบเทียบเครื่องมือ (calibration) หมายถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และการปรับแก้เครื่องมือในกรณีที่ผลการการสอบเทียบเบี่ยงเบนไปจากคำแนะนำการใช้เครื่องมือหรือคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

  4. การบำรุงรักษาเครื่องมือ (maintenance) หมายถึงการดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพได้ แก้ปัญหาหรือซ่อมแซมเครื่องมือในกรณีที่เครื่องมือเสียหรือให้ผลการสอบเทียบเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การถอดและล้างชิ้นส่วนของเครื่องมือ การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง (consumable parts) การทำความสะอาดเครื่องมือทั้งภายนอกและภายใน

  5. เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หมายถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับของเสียอุตสาหกรรม เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. 2548

  6. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทดสอบตัวอย่าง วิธีการใช้เครื่องมือ สอบเทียบเครื่องมือและบำรุงรักษาเครื่องมือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods)1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน​​​​​​​18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ทดสอบตัวอย่างของเสียด้วยเครื่องมือขั้นสูง1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน​​​​​​​18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย สอบเทียบเครื่องมือและดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิคดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน​​​​​​​18.4 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย บำรุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นด้วยตนเอง (self-maintenance)1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน​​​​​​​​​​​​​​18.5 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย บันทึก จัดทำและตรวจสอบรายงานผลการทดสอบและชี้แจงข้อกำหนด และ/หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ