หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EVM-IWM-4-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

             ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) เช่น เตรียมสารมาตรฐาน สารเคมีที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และ/หรือมีวิธีการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยความชำนาญ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01105.01 เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ 1. แสดงการคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบเช่น การเตรียมสารมาตรฐานการเตรียมอินดิเคเตอร์ 01105.01.01
01105.01 เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ 2. เลือกภาชนะเครื่องแก้วและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมสารเคมีได้ถูกต้อง 01105.01.02
01105.01 เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ 3. เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ 01105.01.03
01105.02 เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ 1. เตรียมเครื่องแก้วและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อนสำหรับการทดสอบ เช่นตัวอย่างแก๊ส ตัวอย่างของเสียที่ย่อยยากหรือของเสียที่ไม่ทราบองค์ประกอบหรือมีองค์ประกอบซับซ้อน 01105.02.01
01105.02 เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ 2. เตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อนสำหรับการทดสอบตามคู่มือปฏิบัติงาน 01105.02.02
01105.02 เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ 3. เก็บรักษาตัวอย่างที่เตรียมแล้วติดป้าย ฉลาก เพื่อระบุหมายเลขตัวอย่าง 01105.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ- เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ- เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และ/หรือตัวอย่างที่ต้องใช้วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับการทดสอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมีสำหรับการทดสอบ2. หลักการเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตปฏิบัติงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้(ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

             การเตรียมสารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) และเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) ของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 ประกอบด้วยความสามารถในการแสดงการคำนวณเพื่อเตรียมสารเคมี การเลือกภาชนะ เครื่องแก้วและอุปกรณ์และเตรียมสารเคมีได้อย่างถูกต้อง และทักษะในการเตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) และเก็บรักษาตัวอย่างที่เตรียมเรียบร้อยแล้วเพื่อรอการทดสอบ(ก) คำแนะนำผู้รับการประเมินควรศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples)(ข) คำอธิบายรายละเอียด           1. สารเคมีเฉพาะทาง (specific chemicals) หมายถึงสารเคมี สารละลาย รีเอเจนต์ ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้งานและการเตรียม เช่น สารมาตรฐาน อินดิเคเตอร์ สารที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยากับอากาศและความชื้น สารที่เกิดปฏิกิริยารุนแรง สารกัมมันตรังสี          2. ตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) หมายถึงตัวอย่างที่ไม่ทราบองค์ประกอบหรือมีองค์ประกอบซับซ้อน ตัวอย่างที่มีหลายสถานะ ตัวอย่างของเสียที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน (unknown sample) เช่น ตัวอย่างแก๊ส ตัวอย่างของเสียที่ย่อยยาก ตัวอย่างที่เป็นของผสมระหว่างของแข็งและของเหลว แก๊สและอนุภาคแขวนลอย          3. การเตรียมตัวอย่าง (sample preparation) หมายถึงการนำตัวอย่างของเสียมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การย่อย (digestion) การอบแห้ง การบด การผสม การละลาย การสกัด เพื่อให้ตัวอย่างมีคุณสมบัติและสภาพเหมาะกับวิธีวิเคราะห์ทดสอบ          4. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมตัวอย่างของเสีย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมสารเคมีเฉพาะทางสำหรับการทดสอบ1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน​​​​​​​​​​​​​​18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมตัวอย่างของเสียที่มีเนื้อสารซับซ้อน (complex matrix samples) สำหรับการทดสอบ1. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก)2. ข้อสอบอัตนัย3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 


 ยินดีต้อนรับ