หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-GEN-3-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็น สามารถตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งบันทึก log sheet หรือ check sheet ตามแผนการติดตามบันทึกผล จัดทำรายงานการดำเนินงาน และจัดทำแผนอุปกรณ์สำรอง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 1)มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า 10603.01.01
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 10603.01.02
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 3) สามารถอ่านและเข้าใจการทำงานจากคู่มือปฏิบัติงาน 10603.01.03
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 4) เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ความปลอดภัยและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 10603.01.04
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 5)รู้และเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 10603.01.05
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 6)ชี้บ่งจุดเฝ้าระวังสำคัญของกระบวนการและเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า 10603.01.06
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 7) ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้อง 10603.01.07
10603.01 ตรวจสอบเครื่องจักร บันทึกข้อมูลสภาพการใช้งาน 8) สามารถใช้วิธีและเครื่องมือวัดในการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 10603.01.08
10603.02 อ่านและบันทึกผลสภาพการทำงาน 1)อ่านค่าจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือหน้าจอแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 10603.02.01
10603.02 อ่านและบันทึกผลสภาพการทำงาน 2) สามารถใช้แบบบันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 10603.02.02
10603.02 อ่านและบันทึกผลสภาพการทำงาน 3) ต้องประเมินการโอกาสหรือแนวโน้มในการทำงานผิดปกติเบื้องต้นได้ 10603.02.03
10603.03 รายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มและปัญหา 1)รายงานการดำเนินงานของระบบผลิตไฟฟ้า แนวโน้มและปัญหาจากการดำเนินงาน 10603.03.01
10603.03 รายงานผลการดำเนินงาน แนวโน้มและปัญหา 2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสาร ส่งข้อมูล และสื่อสารได้ 10603.03.02
10603.04 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 1)ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 10603.04.01
10603.04 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 2) เลือกวิธีประสานงานที่ขึ้นกับเหตุการณ์ได้เหมาะสม 10603.04.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงช่าง

 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงเทคนิค

 3. มีทักษะในการปฏิบัติ จดบันทึกและอ่านค่าระบบมาตรวัด เกจ แรงดัน

 4. มีทักษะด้านการปรับเปลี่ยน ซ่อมบำรุงและการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์

 2. มีความรู้ด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) เป็นต้น

 3. มีความรู้ระบบผลิตไอน้ำจากหม้อไอน้ำ ระบบเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ

 4. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหันก๊าซ

 5. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน

 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

 3. ผลการสอบข้อเขียน

 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้

 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง

  •  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  •  วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  •  ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิธีการประเมิน
 1. สอบปรนัย

 2. สอบสัมภาษณ์

 3. สอบสถานการณ์จำลอง

 4. สอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ดำเนินการด้านเฝ้าระวัง ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าขั้น 3 จะดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ บันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้มีสภาพปกติ
 1. ความรู้ด้านไฟฟ้าพื้นฐาน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีไฟฟ้า การกำเนิดไฟฟ้า และความปลอดภัย

 2. ค่าบันทึก Check sheet หมายถึง ตารางค่าพารามิเตอร์ที่ออกแบบไว้เพื่อทำการตรวจสภาพของเครื่องจักรรายชั่วโมง

 3. ซ่อมบำรุงปรับแก้ไขเครื่องจักรในขั้นต้น หมายถึง การซ่อมบำรุง ปรับแก้ไขเครื่องจักรเบื้องต้นก่อนการส่งแจ้งฝ่ายซ่อมบำรุง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วยยินดีต้อนรับ