หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-GEN-3-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า โดยต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ เช่น ระบบเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกังหัน และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ซ่อมบำรุงเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหรือแก้ไขระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 1)มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า 10501.01.01
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องกังหันทั้งแบบกังหันก๊าซและเครื่องกังหัน 10501.01.02
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 3)สามารถอ่านและใช้คู่มือการปฏิบัติการควบคุมใช้งานเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.01.03
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 4) ควบคุมการทำงานเครื่องกังหันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10501.01.04
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 5) ตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.01.05
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 6) บันทึกการทำงานเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.01.06
10501.01 ควบคุมการทำงานเครื่องจักรของเครื่องกังหัน (Turbine) 7) รายงานผลการดำเนินการควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.01.07
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10501.02.01
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 2) สามารถอ่านและใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 10501.02.02
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 3) ควบคุมการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10501.02.03
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 4) ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10501.02.04
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 5) บันทึกการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10501.02.05
10501.02 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 6) รายงานผลการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10501.02.06
10501.03 ประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้า 1)ประสานเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.03.01
10501.03 ประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้า 2) บันทึกค่ามาตรวัด ของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.03.02
10501.03 ประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งจ่ายไฟฟ้า 3) รายงานผลค่าตามมาตรวัดของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.03.03
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดก๊าซและแรงดัน 10501.04.01
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 2) สามารถใช้เครื่องมือวัดและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง 10501.04.02
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 3) ตรวจสอบค่าต่างๆ ที่วัดให้อยู่ในระดับปกติของการทำงาน 10501.04.03
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 4)ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและระบบที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานเสมอ 10501.04.04
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 5) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน 10501.04.05
10501.04 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของเครื่องจักร เครื่องกังหัน หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่ควบคุม 6) เตรียมพร้อมแก้ไขเพื่อระงับเหตุสภาวะฉุกเฉิน 10501.04.06
10501.05 ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น 1)ตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า 10501.05.01
10501.05 ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น 2) บำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเครื่องจักรขั้นต้นตามแผน (PM) 10501.05.02
10501.05 ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น 3) ซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าขั้นต้น 10501.05.03
10501.05 ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น 4) บันทึกผลการบำรุงรักษาขั้นต้น 10501.05.04
10501.05 ดูแลรักษาอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงขั้นต้น 5) รายงานผลการบำรุงรักษาขั้นต้น 10501.05.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงช่าง

 2. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงเทคนิค

 3. มีทักษะในการปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ตามลำดับขั้นตอนตามคู่มือ

 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ขั้นสูง

 5. มีทักษะในการปฏิบัติ ปรับ ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งแบบระบบ Manual หรือแบบ Automatic

 6. สามารถสรุปผลการซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสึกหรอง่าย

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้าน ไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) กังหัน (Turbine) และอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า

 2. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและหม้อไอน้ำ

 3. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหันก๊าซ

 4. มีความรู้ในการใช้ระบบควบคุมผ่านระบบโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้งานในระบบ SCADA

 5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน

 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบเครื่องจักร และระบบผลิตไฟฟ้า หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

 3. ผลการสอบข้อเขียน

 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมระบบเครื่องจักร และระบบผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้

 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง

  • ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิธีการประเมิน
 1. สอบปรนัย

 2. สอบสัมภาษณ์

 3. สอบสถานการณ์จำลอง

 4. สอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

 • ควบคุมเครื่องจักรของระบบผลิตไฟฟ้า จะต้องตรวจมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรของเครื่องกังหัน ทั้งในส่วนของเครื่องกังหันและกังหันก๊าซ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้
 1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมให้เครื่องจักรทำงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมความเร็วรอบความถี่ของระบบผลิตไฟฟ้าให้คงที่ และรักษาความร้อนของเครื่องจักรของระบบหล่อเย็น

 2. ค่ามาตรวัดต่าง ๆ หมายถึง ค่าจากเกจวัดอุณหภูมิ แรงดัน อัตราไหลของไอน้ำหรือก๊าซ ที่เป็นเชื้อเพลิงของระบบเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า และเกจวัดระดับของระบบหล่อเย็นเครื่องจักร เป็นต้น

 3. สภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวะไม่ปกติของเครื่องจักรระบบผลิตไฟฟ้า จากสภาพภายนอก เช่น เสียงดังผิดปกติ ความร้อนของเครื่องจักร หรือทราบจากการใช้เครื่องมือวัด เช่น ความดันไอน้ำที่ไม่สม่ำเสมอ อุณหภูมิที่เกินค่ามาตรฐานตามคู่มือของเครื่องจักร หรือทราบจากสัญญาณการแจ้งเตือนที่แสดงในหน้าจอควบคุม

 4. อุปกรณ์ป้องกันสภาวะฉุกเฉิน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับป้องกันเหตุไม่ปกติ เช่น ถังดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ระบบหล่อเย็น เป็นต้น

 5. สำหรับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม หรือสำหรับการอัดเข้าสู่ถังในรูปแบบของก๊าซชีวภาพอัดเป็นเชื้อเพลิง (Compressed Bio-methane Gas: CBG) จะอยู่นอกขอบเขตของหน่วยสมรรถนะนี้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วยยินดีต้อนรับ