หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-GEN-3-037ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ เป็นหน่วยที่อธิบายถึงการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยต้องมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย หรือการปฏิบัติตามคู่มือและแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา (Preventive maintenance: PM) พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


กลุ่มอาชีพพลังงานชีวภาพ (พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 1)มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 10616.01.01
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 2) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดระบบเครื่องจักร 10616.01.02
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 3) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการซ่อมบำรุง 10616.01.03
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 4) อ่านและเข้าใจคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 10616.01.04
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 5) ประสานเจ้าของพื้นที่ในการซ่อมบำรุง 10616.01.05
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 6) ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 10616.01.06
10616.01 ตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 7) รายงานผลการตรวจสอบแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น 10616.01.07
10616.02 ซ่อมบำรุงตามแผน PM 1)ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตาม PM 10616.02.01
10616.02 ซ่อมบำรุงตามแผน PM 2) ให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 10616.02.02
10616.02 ซ่อมบำรุงตามแผน PM 3) จัดทำแบบบันทึกการซ่อมบำรุงรักษา 10616.02.03
10616.03 บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร 1)บันทึกผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรขั้นต้น 10616.03.01
10616.03 บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร 2) บันทึกผลการใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 10616.03.02
10616.03 บันทึกสรุปผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร 3) จัดทำการเบิกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วน 10616.03.03
10616.04 ทดสอบการทำงานหลังการซ่อมบำรุง 1)ทดสอบเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง 10616.04.01
10616.04 ทดสอบการทำงานหลังการซ่อมบำรุง 2) รายงานผลการทดสอบเครื่องจักรหลังการซ่อมบำรุง 10616.04.02
10616.04 ทดสอบการทำงานหลังการซ่อมบำรุง 3) ทำป้ายแนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นปกติ 10616.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. มีทักษะในการอ่านและการใช้ภาษาเชิงเทคนิค และช่างกล

 2. ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดเชิงกล และทางไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบและตั้งค่าการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 3. มีทักษะในการปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ตามลำดับขั้นตอนตามคู่มือ และคำแนะนำของหัวหน้างาน

 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารในเชิงช่าง และการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. มีความรู้การปฏิบัติขั้นพื้นฐานและขั้นสูงด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์

 2. มีความรู้ด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid mechanics) เป็นต้น

 3. มีความรู้ระบบผลิตไอน้ำจากหม้อไอน้ำ ระบบเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพ

 4. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ก๊าซ หรือกังหันก๊าซ

 5. มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เครื่องกล และอุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์

 6. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมดำเนินการ เช่น .docx .xlsx และ .pptx และโปรแกรมด้านการจัดทำบัญชีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน

 2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

 3. แฟ้มสะสมงาน
หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา

 2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และไขปัญหา ออกแบบการปรับปรุง และวางแผนการซ่อมบำรุง หรือการดำเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

 3. ผลการสอบข้อเขียน

 4. ผลการทดสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
คำแนะนำในการประเมิน
 1. ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาหลักฐานด้านความรู้

 2. หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์และตอบโจทย์ตามข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง

  •  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

  •  วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน และกฎหมายหรือเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  •  ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิธีการประเมิน
 1. สอบปรนัย

 2. สอบสัมภาษณ์

 3. สอบสถานการณ์จำลอง

 4. สอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ผู้ดำเนินการด้านตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า จะต้องดำเนินการตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรขั้นต้น ซ่อมบำรุงตามแผน PM ระดับไม่ซับซ้อน บันทึกข้อมูลค่าพารามิเตอร์
 1. ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรระดับในกระบวนการผลิตไฟฟ้าขั้นต้น หมายถึง การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในระดับพื้นฐานหรือตามแผนPM เช่น การน้ำมันหล่อลื่น จารบี น๊อต การปรับเปลี่ยนปะเก็นยาง เป็นต้น

 2. อะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หมายถึง ส่วนประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับเครื่องจักร เช่น เกจวัดค่าที่ประกอบต่อกับเครื่องจักร หรือระบบของเครื่องจักร เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน

 2. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ตามแบบทดสอบที่กำหนดไว้

 3. การประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านการอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน จะต้องดำเนินการควบคู่กับการสัมภาษณ์ร่วมด้วยยินดีต้อนรับ