หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางท่อแบบเปิดร่องดิน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-2-035ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
03106.01 เตรียมงานก่อนวางท่อแบบเปิดร่องดินได้อย่างถูกต้อง

1. ตรวจแนวและระดับการวางท่อถูกต้องตามแบบกำหนด

2. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวางท่อแบบเปิดร่องดินได้อย่างถูกต้อง

3. อ่านแบบวางท่อเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

03106.02 ขุดร่องดินตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. เปิดพื้นผิวแนวร่องดินใช้วางท่อให้ได้ขนาดกว้างตามแบบกำหนดด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง และตามข้อกำหนดมาตรฐาน

2. ใช้เครื่องมือขุดร่องดินให้ลึกตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

3. ขนย้ายวัสดุที่ขุดขึ้นมาไม่ให้กีดขวางการทำงานและการจราจรร่วมถึงไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเสียหาย

4. ใช้เครื่องมือปรับพื้นฐานรองท่อถูกต้องตามแบบและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

5. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

03106.03 จัดวางท่อแบบเปิดร่องดินตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. ใช้เครื่องมือจัดวางท่อตามแบบกำหนดและตามข้อกำหนดมาตรฐาน

2. ใช้เครื่องมือประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อในร่องดินตามแบบกำหนด

3. ตรวจความถูกต้องของรอยประกอบท่อและแนวระดับท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน

4. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

03106.04 ปิดร่องดินตามแบบกำหนด

1. ใช้เครื่องมือกลบวัสดุปิดร่องดินให้ได้ความหนาตามแบบกำหนด

2. ใช้เครื่องมือบดอัดวัสดุปิดร่องดินให้ได้ความแน่นตามแบบกำหนด

3. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ