หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยหน้าจาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUM-WOM-2-034ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
03105.01 ตัดท่อได้ตามแบบกำหนด

1. เลือกเครื่องมือและตั้งค่าเครื่องมือเพื่อตัดแต่งท่อได้อย่างถูกต้อง

2. ใช้เครื่องมือตัดแต่งท่อให้ได้ตามขนาดที่แบบกำหนด

3. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด

03105.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยหน้าจานตามแบบกำหนด

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อต่อท่อและอุปกรณ์ท่อด้วยหน้าจานได้อย่างถูกต้อง

2. สวมปะเก็นยางหน้าจานบริเวณปลายท่อหน้าจานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

3. ขันชุดน็อตหน้าจานตามแบบกำหนด

4. ตรวจความถูกต้องของจุดประกอบท่อด้วยหน้าจานตามแบบกำหนด

5. เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานครั้งถัดไปตามที่คู่มือกำหนด


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ