หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการด้านบุคลากรของ สถานประกอบการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10104.01 วางแผนและจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากร

1. กำหนดประเด็นปัญหาหลักของบุคลากรภายในองค์กรตามเป้าหมายเชิงปริมาณและ/หรือ เชิงคุณภาพตามที่ผ่านการอบรม โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้หลักวิชาได้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการขององค์กรอย่างละเอียด ครอบคลุม

2. ตรวจสอบความเพียงพอของบุคลากรและวางแผนความต้องการในการปฏิบัติงานขององค์กรและจัดสรรเงินด้านบุคลากรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาที่ผ่านการอบรม

3. จัดทำแผนการบริหารจัดการบุคลากรตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพตามที่ผ่านการอบรมให้มีประสิทธิภาพ

10104.02 วางแผนและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

1. กำหนดสมรรถนะบุคลากรที่ต้องการและระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้วยความละเอียด รอบคอบ

2. กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรตามที่ผ่านการอบรมอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม

3. นำระบบประเมินมาใช้พร้อมกำหนดระเบียบการต่างๆภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

4. สนับสนุนบุคลากรตามผลการประเมินอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

10104.03 ติดตามและประเมินแผนด้านบุคลากร

1. ทบทวนนโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรตามที่ผ่านการอบรมโดยสอบทานอย่างละเอียด รอบคอบ

2.ทบทวนและประเมินแผนงานด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรตามที่ผ่านการอบรมโดยสอบทานอย่างละเอียด รอบคอบ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ