หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการดำเนินงานบริการสปาไทย

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-5-005ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10105.01 จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กร ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามแผน

1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานและแผนงานด้านต่างๆ ในภาพรวมเหมาะสมกับองค์กรและถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมโดยมีทิศทางที่ชัดเจน

2. จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรตามตัวชี้วัดขององค์กรที่ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมอย่างละเอียด รอบคอบ

3. ถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์กรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างละเอียด รอบคอบ

4. ควบคุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน และสามารถวัดผลได้

10105.02 กำหนด ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ตามนโยบายขององค์กรให้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมอย่างชัดเจน ให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

2. มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้อย่างละเอียด

3. ควบคุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้วยความมสม่ำเสมอ

4. ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดงาน

10105.03 จัดการการดำเนินงานภายใน

1. กำหนดคุณภาพระบบงานในการให้บริการในสปาอย่างชัดเจน วัดผลได้

2. ดูแลสภาพแวดล้อมและสร้างสรรค์บรรยากาศของการให้บริการสปาที่สอดรับกับSpa Concept เพื่อความผ่อนคลาย

3. กำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพของงานบริการ โดยวัดผลได้อย่างชัดเจน

4. ติดตามผลและพัฒนาคุณภาพระบบงานอย่างต่อเนื่อง วัดผลได้อย่างชัดเจน

10105.04 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ งานบริการสปาไทย

1. พิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอย่างเป็นธรรม

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

3. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้วยความรวดเร็ว


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ