หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CER-CPI-3-043ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04511 จัดเรียงชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าก่อนเข้าเตาเผา 1.เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเรียงชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าก่อนเข้าเตาเผาได้จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้อง 04511.01
04511 จัดเรียงชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าก่อนเข้าเตาเผา 2. ชิ้นงานได้รับการจัดเรียงเข้าเตาเผาตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง 04511.02
04512 ควบคุมการเผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า 1. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าได้จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้อง 04512.01
04512 ควบคุมการเผาชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า 2. ชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าได้รับการควบคุมการเผาตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง 04512.02
04513 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเผา 1.เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเผาได้จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 04513.01
04513 ตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการเผา 2.ชิ้นงานที่ผ่านการเผาได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง 04513.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ