หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อบแห้งชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพเซรามิกและเครื่องเคลือบ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CER-CPI-3-040ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อบแห้งชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
04341 อบชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อลดความชื้น 1.เครื่องอบแห้งได้จัดเตรียมไว้อย่างถูกต้อง 04341.01
04341 อบชิ้นงานลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อลดความชื้น 2.ชิ้นงานได้ผ่านการอบแห้งตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง 04341.02
04342 ตรวจสอบความชื้นของชิ้นงานที่ผ่านการอบแห้ง 1.เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบความชื้นได้จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 04342.01
04342 ตรวจสอบความชื้นของชิ้นงานที่ผ่านการอบแห้ง 2.ชิ้นงานที่ผ่านการอบแห้งได้รับการตรวจสอบความชื้นหลังการอบแห้งตามมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้อง 04342.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ