หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการใช้ดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-2-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมตารางคำนวณ ในการจัดการตารางคำนวณ ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน รวมทั้งการป้องกันแผ่นงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20021

จัดการตารางคำนวณ 

1.1 แผ่นงานถูกจัดการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ ใช้งาน

20021.01 177476
20021

จัดการตารางคำนวณ 

1.2 เซลล์ แถว คอลัมน์ถูกจัดการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20021.02 177477
20022

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

2.1 แผ่นงานถูกป้อนข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20022.01 177478
20022

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

2.2 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกเคลื่อนย้ายได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20022.02 177479
20022

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

2.3 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกกรองได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20022.03 177480
20022

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

2.4 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20022.04 177481
20023

จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

3.1 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกจัดรูปแบบได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน

20023.01 177482
20023

จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

3.2 แผ่นงานถูกจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20023.02 177483
20024

พิมพ์แผ่นงาน

4.1 แผ่นงานถูกตั้งค่าการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งาน

20024.01 177484
20024

พิมพ์แผ่นงาน

4.2 แผ่นงานถูกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้อย่าง ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20024.02 177485
20024

พิมพ์แผ่นงาน

4.3 แผ่นงานถูกสั่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20024.03 177486
20025

ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

5.1 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกคำนวณได้อย่างถูกต้อง ตามสูตรที่กำหนด

20025.01 177487
20025

ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

5.2 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกใช้ฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง ตามฟังก์ชันที่กำหนด

20025.02 177488
20026

แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 

6.1 แผ่นงานถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20026.01 177489
20026

แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 

6.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20026.02 177490
20027

ป้องกันแผ่นงาน

7.1 แผ่นงานถูกป้องกันได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ การใช้งาน

20027.01 177491
20027

ป้องกันแผ่นงาน

7.2 แผ่นงานถูกกำหนดให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

20027.02 177492

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

           1. ปฏิบัติการจัดการตารางคำนวณ

           2. ปฏิบัติการปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน

           3. ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

           4. ปฏิบัติการพิมพ์แผ่นงาน

           5. ปฏิบัติการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ

           6. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน

           7. ปฏิบัติการป้องกันแผ่นงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

           1. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

           1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

           2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน 

           3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

           1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีที่เกี่ยวข้อง

           2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

           ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใช้งานโปรแกรมโปรแกรมตารางคำนวณ ในการจัดการตารางคำนวณ ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน รวมทั้งการป้องกันแผ่นงาน

วิธีการประเมิน

           1. พิจารณาหลักฐานความรู

           2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

..................................................................................................

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

           1. การจัดการตารางคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานตารางคำนวณ เช่น New, Open, Save เป็นต้น การจัดการเซลล์ แถว คอลัมน์เช่นการเลือก การลบ การซ่อนหรือแสดง และการปรับความกว้างของคอลัมน์ หรือความสูงของแถว เป็นต้น 

           2. การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้อนข้อมูล เช่น Type, AutoFill, Edit data เป็นต้น การเคลื่อนย้าย เช่น Copy, Cut, Paste, Paste special เป็นต้น รวมทั้งการกรองและการเรียงลำดับข้อมูล

           3. การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบ เช่น Font, Accounting Format, Alignment, Merge Cell, Unmerge เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเช่น Cell Style, Format As Table, Condition Formatting เป็นต้น

           4. การพิมพ์แผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์เช่น การเลือกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ์

           5. การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้สูตรในการคำนวณ เช่น บวก, ลบ, คูณ, หาร เป็นต้น รวมทั้งการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ เช่น Sum, Min, Max, Average เป็นต้น

           6. การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ เป็นต้น

           7. การป้องกันแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้องกันแผ่นงาน (Protect) รวมทั้งการกำหนดให้เป็นขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.2 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.3 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.4 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.5 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.6 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

18.7 เครื่องมือการประเมิน 

           1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

           2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

           ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมินยินดีต้อนรับ