หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
CEC-ITC-1-003ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
หน่วยสมรรถนะย่อย
10031 : ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล
10032 : ป้องกันภัยคุกคาม
10033 : ป้องกันมัลแวร์
10034 : ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
10035 : ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

ยินดีต้อนรับ