หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-1-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10031 ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล 1.1 บัญชีรายชื่อบุคคลถูกสร้างได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด 10031.01
10031 ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล 1.2 รหัสผ่านถูกกำหนดได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย 10031.02
10031 ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล 1.3อัตลักษณ์บุคคลถูกใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง 10031.03
10032 ป้องกันภัยคุกคาม 2.1 การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการถูกกำหนดค่าได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 10032.01
10032 ป้องกันภัยคุกคาม 2.2 ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล(PersonalFirewall) ถูกกำหนดค่าได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 10032.02
10032 ป้องกันภัยคุกคาม 2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการป้องกันได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 10032.03
10033 ป้องกันมัลแวร์ 3.1 ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 10033.01
10033 ป้องกันมัลแวร์ 3.2พฤติกรรมการใช้งานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยถูกหลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์การใช้งาน 10033.02
10033 ป้องกันมัลแวร์ 3.3 อาการผิดปกติจากมัลแวร์ถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ 10033.03
10034 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 4.1 ใช้งานโปรแกรมเบราเซอร์ได้อย่างเหมาะสมกับข้อกำหนดความปลอดภัย 10034.01
10034 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 4.2 ระบบรหัสลับ (Encryption) ถูกเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน 10034.02
10034 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 4.3 อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 10034.03
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 5.1เนื้อหาออนไลน์ถูกใช้ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ 10035.01
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 5.2บริการอินเทอร์เน็ตถูกใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดขององค์กร 10035.02
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 5.3อินเทอร์เน็ตถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักการโดยชอบธรรม 10035.03
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 5.4 อินเทอร์เน็ตถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 10035.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ