หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
CEC-ITC-1-002ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต
หน่วยสมรรถนะย่อย
10021 : ใช้งานเว็บเบราเซอร์
10022 : สืบค้นข้อมูล
10023 : ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
10024 : ใช้งานปฏิทิน
10025 : ใช้งานสื่อสังคม
10026 : ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
10027 : ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ยินดีต้อนรับ