หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-1-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานอินเทอร์เน็ต

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10021 ใช้งานเว็บเบราเซอร์ 1.1ประเภทของเครือข่ายถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน (LAN,MAN, WAN, VPN) 10021.01
10021 ใช้งานเว็บเบราเซอร์ 1.2เว็บเบราเซอร์ถูกปรับแต่งการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน 10021.02
10021 ใช้งานเว็บเบราเซอร์ 1.3เว็บเบราเซอร์ถูกใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามประเภทบริการ 10021.03
10022 สืบค้นข้อมูล 2.1ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามคำค้นที่กำหนด (And, Or. Not) 10022.01
10022 สืบค้นข้อมูล 2.2ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด (Image, Size, Color, filetype) 10022.02
10022 สืบค้นข้อมูล 2.3ข้อมูลที่สืบค้นแล้ว ถูกจัดการให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 10022.03
10023 ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.1 อีเมลถูกสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามข้อกำหนด (Subject, Attachment file, To, Cc, Bcc) 10023.01
10023 ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.2 อีเมลถูกปรับแต่งค่าได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน (Create Folder, Move to, Filter, Sort) 10023.02
10023 ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.3 อีเมลถูกจัดการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Username, pass, spam, phishing) 10023.03
10023 ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.4 รายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์ถูกจัดการอย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน (Group, Fields, Import, Export) 10023.04
10024 ใช้งานปฏิทิน 4.1ปฏิทินแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด 10024.01
10024 ใช้งานปฏิทิน 4.2ตารางนัดหมายถูกสร้างบนปฏิทินได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 10024.02
10024 ใช้งานปฏิทิน 4.3ปฏิทินถูกแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์ที่กำหนด (Share,Invite) 10024.03
10025 ใช้งานสื่อสังคม 5.1เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร 10025.01
10025 ใช้งานสื่อสังคม 5.2การใช้เครือข่ายสังคมถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย (กฎหมาย, จริยธรรม, ความน่าเชื่อถือ,ปลอดภัย) 10025.02
10026 ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร 6.1โปรแกรมการสื่อสารถูกเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 10026.01
10026 ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร 6.2ค่ากำหนดของโปรแกรมการสื่อสารถูกปรับแต่งได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด 10026.02
10026 ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร 6.3โปรแกรมการสื่อสารถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด (InternetRelay Chat, SMS, Web Conference, Google Hangouts, Streaming Media Technology,E-learning) 10026.03
10027 ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7.1 การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 10027.02
10027 ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7.2การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 10027.04
10027 ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7.3 การบริการออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 10027.01
10027 ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7.4 การเรียนรู้ออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 10027.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ