หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานคอมพิวเตอร์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CEC-ITC-1-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานคอมพิวเตอร์

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์ 1.1 ประเภทของฮาร์ดแวร์ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน (ตัวอย่าง =:: desktop,laptops, tablets, smartphones, media players, digital cameras, etc.) 10011.01
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์ 1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน (ตัวอย่าง=:: systemunit, microprocessorchip, memory, input/output devices [เช่น keyboard,mouse, monitor, speaker], storage devices [เช่นDVD-ROM, flash drive], etc.) 10011.02
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์ 1.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้าถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ(ตัวอย่าง=::driver,USB, PS2, FireWire, RJ45, พอร์ต Multimedia) 10011.03
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์ 1.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ(ตัวอย่าง=::driver,USB, HDMI, VGA, DVI, FireWire, พอร์ต Multimedia) 10011.04
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์ 1.5 การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน 10011.05
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ถูกเลือกใช้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน(ตัวอย่าง =:: ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, โปรแกรมอรรถประโยชน์) (ตัวอย่าง =::proprietary, open source,trial version, shareware, freeware) 10012.01
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.2 การแสดงผลเดสก์ท็อปถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน (ตัวอย่าง =:: การปรับภาพพื้นหลัง, การตั้งค่าการแสดงผล resolution,การปรับแต่งไอคอน เพิ่ม ลบ แก้ไข) 10012.02
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.3 ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการถูกใช้งานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (ตัวอย่าง =:: window, title bar, menu bar, toolbar, scroll bar, taskbar, control panel ,recycle bin, printing, start up, shut down, tools, etc.) 10012.03
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.4 โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสมตามคู่มือของระบบปฏิบัติการ (ตัวอย่าง=::การติดตั้งถอนการติดตั้ง และอัพเดตโปรแกรม) 10012.04
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.5 การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ 10012.05
10013 จัดการข้อมูล 3.1 แฟ้ม (File/Folder) ถูกสร้างได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานแบบลำดับชั้น 10013.01
10013 จัดการข้อมูล 3.2 แฟ้มถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 10013.02
10013 จัดการข้อมูล 3.3 แฟ้มถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องคู่มือการใช้งาน 10013.03
10013 จัดการข้อมูล 3.4 ค่ากำหนดของแฟ้มถูกปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 10013.04
10014 สำรองข้อมูล 4.1 รูปแบบการสำรองข้อมูลถูกเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะการสำรองข้อมูล (ตัวอย่าง =:: unstructured, system imaging, incremental) 10014.01
10014 สำรองข้อมูล 4.2 การสำรองข้อมูลถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (ตัวอย่าง =::การใช้ system restore, การ backup ไปยัง secondary storage เช่น DVD,external hard disk) (ตัวอย่าง =::Dropbox, OneDrive,iCloud) 10014.02
10014 สำรองข้อมูล 4.3 การกู้คืนข้อมูลถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน 10014.03
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5.1 ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 10015.01
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5.2 อุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด (ตัวอย่าง =:: WIFI, Bluetooth, 4G, 10015.02
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3G, GPRS, etc.) 10015.03
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5.3 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกใช้งานอย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (ตัวอย่าง =::call, SMS, searching internet, social media, camera,organizer applications, etc.) 10015.04
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5.4 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสม ตามคู่มือใช้งาน (ตัวอย่าง =::การติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และอัพเดตแอพพลิเคชั่น) 10015.05
10016 ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง 6.1 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งถูกเลือกใช้งานอย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน (ตัวอย่าง =::SaaS, PaaS, IaaS) 10016.01
10016 ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง 6.2 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งถูกใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน 10016.02
10016 ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง 6.3 การแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้งถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน 10016.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ