หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-014ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
014021 : วางแผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
014022 : พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร

ยินดีต้อนรับ