หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมในชั้นเรียน

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-011ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ฝึกอบรมในชั้นเรียน
หน่วยสมรรถนะย่อย
013021 : สร้างความสนใจในบทเรียน
013022 : ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน
013023 : ตรวจ – ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
013024 : ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ