หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-007ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
011041 : วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เพื่อเลือกวิธีการสอน
011042 : กำหนดกิจกรรมการสอน
011043 : กำหนดวิธีการสอน

ยินดีต้อนรับ