หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-006ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
011031 : วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้และทักษะเพื่อเลือกใช้สื่อประกอบการสอน
011032 : เลือกใช้สื่อประกอบการสอน
011033 : พัฒนาสื่อที่เลือกใช้ประกอบการสอน

ยินดีต้อนรับ