หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-005ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
011021 : วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้ และทักษะเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
011022 : พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการทบทวนความรู้ ทักษะ เช่น ใบเนื้อหา ใบขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น
011023 : พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการทดสอบความรู้ ทักษะ เช่น ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบสั่งงาน เป็นต้น
011024 : พัฒนาใบเฉลย และใบประเมินผลในการทดสอบด้านความรู้และปฏิบัติ

ยินดีต้อนรับ