หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดรายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
EDS-ZZZ-4-004ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
กำหนดรายละเอียดหลักสูตร
หน่วยสมรรถนะย่อย
011011 : เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร
011012 : กำหนดองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของหลักสูตร
011013 : กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมของหลักสูตร

ยินดีต้อนรับ